Obavijesti mještanima, Novosti, Natječaji, Zemljišta - Prodaja i zamjena

Javni natječaj za prodaju zemljišta

  Zatvoren

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. stavak 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 54/09, 8/10-ispr.) i Odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/17-01/02, URBROJ: 2170-07-03-17-229 od 18. svibnja 2017., Općina Kostrena objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju k.č. 473/24 k.o. Kostrena Lucija zk.ul. 1235