Novosti

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kostrena – DNEVNI RED

KLASA:  021-05/18-01/1
URBROJ:  2170-07-01-18-1
Kostrena, 13. veljače 2018. godine

 

Na temelju članka 65. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (SN PGŽ broj 46/09, 15/13, 38/13, 11/14, 17/14), sazivam

 

8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA

za 22. veljače 2018. godine u 17.00 sati

u vijećnici općinske zgrade, Sv.Lucija 38

 

 Za  sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
4. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena
5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
6.Prijedlog programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

 

 

Umoljavam vijećnike da sjednici prisustvuju, a u slučaju spriječenosti da obavijeste tajnicu Općinskog vijeća na telefon broj  209 062  ili  099 310 7586.

 

Predsjednik

Dražen Soldan, v.r.

 

Novosti, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće- prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge glede prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

           

OPĆINA KOSTRENA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 363-01/18-04/2
URBROJ: 2170-07-04-18-11
Kostrena, 13. veljače 2018. godine

 

 I Z V J E Š Ć E

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću glede

prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Kostrena 

 

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području općine Kostrena, te je tim putem zainteresirana javnost pozvana na savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi prijedlog Odluke bio je do 12. veljače 2018. godine, aprijedlozi su se mogli dostaviti elektronički, putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr

Nakon proteka roka za savjetovanje, utvrđeno je da je temeljem navedenog poziva jedan predstavnik zainteresirane javnosti dostavio pitanja/prijedloge/primjedbe na predloženi prijedlog Odluke, te se u nastavku na iste daje odgovor i odluka o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbe.

 

Pitanje/primjedba: Osobno sam za red u svakom pogledu kao i za sankcioniranje onoga tko ne poštuje odluke, ali u odluci nisu jasno definirane odgovornosti, obaveze i prava kako korisnika usluge tako i davatelja usluge. Prije svega nije pravično određeno pitanje naplate kazni jer su one jednostrane i neprecizno i neadekvatno propisane. Općina Kostrena u svojim odlukama uz poštivanje zakonskih odredbi prvenstveno bi trebala skrbiti o zaštiti svojih mještana u svim segmentima  cijene, kazni i kvalitetnijoj usluzi.

Smatram da je pravedno; koliko vremena za prilagodbu ima davatelj usluge, toliko treba biti i vrijeme u kojem se neće naplaćivati kazne.

Odgovor: Obveze Davatelja javne usluge i obveze Korisnika usluge propisane su člankom 6 i 7 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Ugovorna kazna nije kazna za prekršaj, već trošak koji ima Davatelj usluge kod otklanjanja posljedica neugovornog ponašanja Korisnika usluge, a prekršajne kazne treba propisati Odlukom o komunalnom redu. Jedno i drugo je potrebno primijeniti radi poticajne naknade-kazne koju će plaćati JLS ako ne postupi po članku 24 Uredbe. Ugovornu kaznu će naplaćivati Davatelj usluge a kazne za prekršaje Komunalni redar. Na početku primjene sustava Korisnici usluge će se opominjati usmeno i pismeno. Odgoda primjene se ne može prihvatiti.

Prijedlog/primjedba se ne prihvaća.

Pitanje/primjedba: Članak 6.Propisano je da se korisniku mora osigurati mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu što znači na adresi nekretnine, plus reciklažno dvorište i spremnici na javnoj površini (papir, staklo i sl). članak 9. Propisuje područje na kojem se nalaz nekretnina.

Odnosi li se odredba iz članka 9. na sve spremnike ili samo na zajedničke (papir, staklo)

Odgovor: Gdje god je to moguće Korisniku će se omogućiti standardizirani spremnici za prikupljanje komunalnog i biorazgradivog otpada te ostalih spremnika za reciklirani otpad (plavi-papir, narančasti-staklo, žuti- plastična, metalna i višeslojna ambalaža) na njegovom obračunskom mjestu (kod privatnih kuća – u dvorištu). Tamo gdje to ne bude moguće spremnici će se nalaziti na javnoj površini.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 8. u točci 2 propisuje da davatelj usluge osigurava spremnik za primopredaju miješanog i biorazgradivog otpada, a sukladno točci 6. istog članka da će o istom voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada.

Odgovor: Navedene obveze su sukladne Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.  Davatelj usluge je obvezan osigurati spremnike za mješani i biorazgradivi otpad. Davatelj usluge je obvezan voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada, a ista proizlazi iz preuzetog otpada od Korisnika, te računa izdanih za uslugu.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 10. propisuje da se troškovi javne usluge određuju razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri ćemo je kriterij za obračun otpada volumen spremnika i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju. Ovakav način obračuna ne osigurava načelo koliko otpada toliko plaćaš jer različite obitelji (starije osobe, obitelj sa djecom i sl ) imaju vrlo različitu količinu otpada..

To nema veze sa količinom iz članka 8., jer ne mora svaki puta biti pun spremnik kad se odvozi, a evidencija će se voditi tako da će nam propisati veličinu spremnika i broj odvoza bio spremnik pun ili prazan ne postoji alternativa da kada korisnik ne želi prazniti spremnik jer je polovično pun, da mu se to  omogući i ne evidentira kao količina odvoza.

Odgovor: Navedeno je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom u Nacrtu odluke je kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika za otpad i broj pražnjenja spremnika.  Davatelj usluge će evidentirati primopredaju samo onih spremnika koji su sukladno programu odvoza bili dostupni na mjestima za primopredaju. Korisnik usluge će voditi računa o sadržaju i količini otpada u spremniku koji mu je dodijeljen. Broj primopredaja će biti osnovica za obračun cijene javne usluge za količinu otpada, sukladno čl.27. nacrta odluke.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 11. Krupni i glomazni otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu i na lokaciji obračunskog mjesta korisnika.

Nemamo reciklažnog dvorišta, a krupni otpad u ostalim člancima koji to propisuju čini mi se nigdje ne spominje prikupljanje na obračunskom mjestu.

U članku se spominje veličina spremnika, a nigdje okvirno koliko je litara potrebno četveročlanoj obitelji ili koliko po osobi, pa je već prvo određivanje spremnika za kućanstva nejasno. Isto se propisuje u članku 15. Gdje stoji da davatelj usluga određuje volumen spremnika sukladno broju članov obitelji. Ako se sada ne zna kakav je omjer osoba/volumen kako će se onda odrediti, u ovoj odluci trebalo je  odrediti koliko se po članu kućanstva određuje volumen, jer postoji mogućnost povećanja istoga pa to ne bi trebalo biti sporno. Osim da je sporno kako će davatelj usluge prilagoditi volumene u cilju povećanja cijene.

Odgovor:  Način prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada definiran je člankom 18. Nacrta odluke. U čl.11. Nacrta odluke definirane su standardne veličine spremnika za otpad. Veličinu spremnika koji će se dodjeljivati korisnicima odrediti će Davatelj usluga sukladno broju osoba u kućanstvu,  programu pražnjenja spremnika i sukladno izjavi korisnika o načinu korištenja javne usluge iz čl.21 Nacrta odluke.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 13. Propisuje ako nema mogućnosti da se spremnici drže na obračunskom mjestu kod korisnika, usluga se pruža sa zajedničkim spremnicima koji su postavljeni na javnoj površini na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta.

NEJASNOĆE: kolika je ta udaljenost, i zašto se ne odredi neka maksimalna.

Isti članak propisuje da kada više korisnika koristi zajednički spremnik ( a to će sukladno ovoj odluci moguće biti do 2021. Godine) korisnik koji zatraži da mu se omogući pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluge će mu to omogućiti o trošku korisnika.

NEJASNOĆE; obzirom da je odgoda primjene za davatelja usluge rok tri godine i da će većinom ostati standard zajedničkih spremnika nije definirano kada će davatelj usluge besplatno omogućiti samostalno korištenje usluge.. Što u slučaju da davatelj usluge nema spremnike za pojedinačno korištenje u 2018 godini, a osigura ih u 2019 godini, hoće li oni samo ponuditi spremnik za pojedinačno korištenje ili će korisnik trebati dati zahtjev , pa će mu davatelj usluge to naplatiti.

Odgovor: Navedeno je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. Primjerena udaljenost ovisi o mogućnostima postave spremnika na svakoj pojedinoj mikro lokaciji, a sadašnja praksa je da se spremnici uglavnom nalaze do 100 m od korisnika usluge, a dalje od toga samo na pojedinim specifičnim lokacijama.  Davatelj usluge ima obvezu osigurati pojedinačno korištenje javne usluge sukladno odredbama nacrta Odluke u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Odluke. Rok od tri godine za pojedinačno korištenje javne usluge, tamo gdje će to biti moguće, je krajnji rok, a sama dinamika primjene će ovisiti o raspoloživim sredstvima davatelja usluge. Spremnici će za korisnike biti besplatni i sukladni Izjavi – ugovoru iz čl.21. nacrta odluke.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 19. Propisuje prikupljanje zelenog otpada i da se on može predati u reciklažno dvorište (kojeg mi nemamo), ali da se može preuzeti na obračunskom mjestu uz naknadu. Članak 39. Propisuje da odredbe o reciklažnom dvorištu vrijede kada se on stavi u funkciju. Kako  nigdje ne stoji kolika je ta naknada, zašto općina ne preuzme plaćanje naknade za taj otpad dok ne osiguramo reciklažno dvorište.

Odgovor: Dok se ne izgradi reciklažno dvorište u Općini Kostrena sukladno Zakonu i Uredbi koristit će se mobilno reciklažno dvorište. Čistoća upravo radi plan korištenja, a lokacija bi bila parkiralište kod rotora Urinj ili kod sidra. Može se razmotriti ideja da do izgradnje reciklažnog dvorišta Općina Kostrena organizira prikupljanje i zbrinjavanje zelenog otpada, ali to nije predmet ove odluke.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, prijedlog/primjedba se ne prihvaća.

Pitanje/primjedba: Članak 26. Propisuje strukturu cijene, međutim nigdje ne stoji koliki su omjeri u postotku te cijene i ja ovdje vidim vjerojatno poskupljenje usluge.

Odgovor: Sukladno Zakonu i Uredbi, JLS u odluci mora propisati strukturu cijene javne usluge. Sami iznosi definirat će se cjenikom Davatelja usluge kojega mora odobriti Načelnik.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

Pitanje/primjedba: Članak 31. 32. 33. Propisuju odredbe o prekršajima i načinu naplate kazni.

NEJASNOĆE: Kako će se na javnim površinama kontrolirati nelegalno odlaganje otpada kada je pristupačno nesavjesnim korisnicima i svim ostalim koji tuda prolaze, (ne mali broj puta sam osobno vidio kako staje automobil i iznosi smeće na lokaciju koja očiti nije njegova ). Nema osnova naplaćivati kaznu svim korisnicima tog zajedničkog spremnika, a pogotovo nema osnova da to naplaćuje davatelj usluge temeljem zapisnika i fotografija svojih djelatnika. To treba biti u domeni komunalnog redara kako bi se izbjegao sukob interese. Davatelju usluge je u interesu da naplati što više kazni svima, a koliko je to osnovano vrlo je upitno, zašto bi ja koji odvajam smeće bio kažnjen za nešto što nisam učinio. Činjenica je da su zajednički spremnici većinom udaljeni od kuća, pa je međusobni nadzor skoro nemoguć i očekuje li se  da stanari naizmjenice dežuraju kod spremnika kako bi prijavio neodgovornu osobu.

Što će se događati ljeti kada postoje turisti ili samo kupači koji svoje smeće ostavljaju kod spremnika?

Odgovor: Kontrolu će vršiti djelatnici Davatelja usluge i komunalni redar, svaki u domeni svoje odgovornosti. Da se ovo ne bi događalo spremnici moraju biti zaključani i da njima imaju pristup samo korisnici kojima je dodijeljen. U suradnji sa Čistoćom Općina Kostrena će odrediti način ograđivanja i zatvaranja mjesta gdje se nalaze spremnici. U navedenim člancima nisu propisani prekršaji već kazna za ne pridržavanja ugovoru.  Kazne iz domene komunalnog redara će se  propisati Odlukom o komunalnom redu.

Dan je odgovor na pitanje/komentar članka, nije bilo novog prijedloga.

 

 

Novosti, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće- prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

KLASA: 303-01/18-01/2
URBROJ: 2170-07-04-18-2
Kostrena, 13. veljače 2018.

                                                     

I Z V J E Š Ć E

                                                                                             

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu te je zainteresirana javnost pozvana na Savjetovanje. Rok za podnošenje prijedloga je bio 12. veljače 2018. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr.

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.

 

Izradila:
Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije