Novosti, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće- prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

KLASA: 303-01/18-01/2
URBROJ: 2170-07-04-18-2
Kostrena, 13. veljače 2018.

                                                     

I Z V J E Š Ć E

                                                                                             

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu te je zainteresirana javnost pozvana na Savjetovanje. Rok za podnošenje prijedloga je bio 12. veljače 2018. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr.

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.

 

Izradila:
Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije