NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO – SPREMAČICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (2 izvršitelja m/ž)

  Zatvoren

Rok za prijavu
4. 1. 2018.

Datum i vrijeme objave
27. 12. 2017.

KLASA: 112-01/17-01/4
URBROJ: 2170-07-54-17-1
Kostrena, 21. prosinac 2017.

Na temelju č1.34.st.l.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 51.elektronskoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo je Odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

  • SPREMAČICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (2 izvršitelja m/ž)

Uvjeti:

NSS, Osnovna škola

  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih dj elatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o nekažnjavanju sukladno čl. 25.(st.21 st.4) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od dva mjeseca.

Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ne starije od dva mjeseca od objave natječaja

Osobe moraju imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječaj traje od 27. prosinca 2017. godine do 4. siječnja 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica “, žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom roku.