PLAN PRIJMA u službu za 2018.godinu

  OtvorenDokumentacija

KLASA:  022-06/18-01/2
URBROJ: 2170-07-03-18-29
Kostrena, 23. siječanj 2018.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) i članka 44. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 10/13, 17/14, „Službene novine Općine Kostrena“ br. 9/17), a u suglasju s Proračunom Općine Kostrena za 2018. godinu („Službene novine Općine Kostrena“ br.  10/17), Općinski načelnik na sjednici održanoj 23. siječnja 2018. godine, utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu za 2018.godinu

                                                                          

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu za 2018.godinu ( u nastavku: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2018.godinu.

 

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrđen je sukladno Pravilniku o unutarnjem redu („Službene novine PGŽ“ broj 2/14, „Službene novine Općine Kostrena“ broj 6/15, 1/16, 5/16, 8/16, 7/17, 8/17 ), te je stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iskazano u tablici u privitku koja čini sastavni dio ovog Plana.

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenim novinama Općine Kostrena“ i na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

 

 

Općinski načelnik

Dražen Vranić,dipl.iur.