Obavijesti

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Dokumentacija

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 404-01/17-01/02
URBROJ: 2170-07-03-17-2
Kostrena, 03. srpnja 2017.godine

 

Na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16) i Izjave Općinskog načelnika  (KLASA: 404-01/17-01/02, URBROJ: 2170-07-03-17-1 od 03. srpnja 2017.) daje se sljedeća

OBAVIJEST

Ne postoje gospodarski subjekti, s kojima je Općinski načelnik Dražen Vranić, kao čelnik naručitelja Općine Kostrena, ili s njim povezane osobe nabrojene u članku 77. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), u sukobu interesa u slučaju sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a iz razloga predviđenih člankom 76. stavak 1. istog Zakona.

Ova Obavijest objavit će se na web stranici Općine Kostrena i ažurirat će se u skladu s promjenama.

Općinski načelnik
Dražen Vranić, dipl. iur.