kostrena-anchor
Obavijesti

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
Općinska načelnica

Klasa: 404-01/13-01/02
Urbroj: 2170-07-03-13-2
Kostrena, 17. rujna 2013.godine

Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13) i Izjave Općinske načelnice (Klasa: 404-01/13-01/02, Urbroj: 2170-07-03-13-1 od 17. rujna 2013 .godine) daje se sljedeća

OBAVIJEST

Ne postoje gospodarski subjekti, s kojim je Općinska načelnica Mirela Marunić, kao čelnik naručitelja Općine Kostrena, ili s njom povezane osobe nabrojene u članku 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13), u sukobu interesa u slučaju sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a iz razloga predviđenih člankom 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

Ova Obavijest objavit će se na web stranici Općine Kostrena i ažurirat će se u skladu s promjenama.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.