Stranica 1 od 212
Novosti, Natječaji, Ostali natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA OZNAKE FIAT PALIO 1,0

  Otvoren

Rok za prijavu
26. veljače 2018. godine

 

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne Novine˝ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne Novine˝ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13, 123/17) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/18-01/2 URBROJ: 2170-07-03-18-52 od 6. veljače 2018.godine, Općina Kostrena dana 9. veljače 2018. objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju službenog automobila
oznake FIAT PALIO 1,0

 1. PREDMET NATJEČAJA- prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Kostrena 

Vrsta vozila: osobni automobil
Marka vozila: Fiat
Tip vozila: Palio
Model vozila: 1,0
Boja vozila: plava s efektom
Broj šasije: 9BD178239Y2190453
Oblik karoserije: zatvoreni
Broj vrata: 5
Godina proizvodnje: 2001.
Snaga motora: 43 kw
Vrsta goriva: Benzin
Broj prijeđenih kilometara: 128.116
Datum prve registracije: 27.11.2001.
Prometna dozvola (važenje registracije): do 05.12. 2018.
Početna prodajna cijena: 3.765,90 kuna sa PDV-om

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkih osoba hrvatskih državljanina ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 2.000,00 HRK /slovima:dvijetisućekuna/, u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR1723400091853800000 , Model 68, Poziv na broj: 7757- OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu ˝viđeno-kupljeno˝, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se može razgledati u razdoblju od 9. veljače do 26. veljače 2018. godine (izuzev subote, nedjelje i blagdana), u vremenu od 10.00 do 11.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja,
 • presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • broj tekućeg ili žiro računa za porat jamčevine onim ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
 • kontakt podatke.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI- Prijava na natječaj za prodaju službenog automobila˝.
Rok za podnošenje prijave je 26. veljače 2018. godine.

Nepotpune i nepravodobno pristigle  ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 2. ožujka 2018. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10.00 sati.

 1. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja uz zadovoljenje svih uvjeta natječaja nudi i najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša, provest će se usmeno javno nadmetanje.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

 1. OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči  i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Prodavatelj zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj ukoliko se ustanove nepravilnosti koje bi mogle utjecati na postupak, odnosno rezultate natječaja. Takva je odluka  konačna.

Sve informacije o predmetu natječaja mogu se dobiti radnim danom na telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

KLASA: 406-03/18-01/01
URBROJ: 2170-07-03-18-3

OPĆINA KOSTRENA

Natječaji, Natječaji za javne potrebe

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zaštite okoliša u Općini Kostrena u 2018. godini

  OtvorenDokumentacija

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE: Za sve koji se planiraju prijaviti na natječaj u četvrtak 18. siječnja 2018. godine 18 sati održat će se sastanak/radionica u vijećnici Općine Kostrena, Sv. Lucija 38. Tema sastanka bit će prijava na natječaje uz primjere iz prakse, praćenje programa tijekom provedbe te izvještavanje, a sva dodatna pitanja su dobrodošla.

Natječaji, Natječaji drugih tijela i ustanova

Natječaj za radno mjesto-pomoćni radnik za rad s djecom s posebnim potrebama

  Zatvoren

Rok za prijavu
20. prosinca 2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” od 11. prosinca 2017.g. i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.l0/97, 107 /07 i 94/13) raspisuje se:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama- 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju do 31.12.2018. godine

Natječaji, Zakup prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

  Zatvoren

Rok za prijavu
3. studeni 2017.

Temeljem odredbe članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/12 i 8/14 i „Službene novine Općine Kostrena“ broj 4/14 i 7/15) te Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/17-01/32, URBROJ: 2170-07-03-17-111 od 3. listopada 2017. godine, Općina Kostrena objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora
na prvom katu zgrade Rasadnik u Kostreni

 1. Predmet zakupa:

Poslovni prostor na adresi Kostrena, Glavani 82d, smješten na k.č. broj 1455 zk.ul. 2047 u k.o. Kostrena Lucija.

Površina prostora: 31,00 m2

Djelatnost: političke stranke

Početni iznos zakupa: 162,75 kn/mjesečno uvećano za PDV.

Postignuti iznos zakupnine biti će, pri utvrđivanju mjesečne zakupnine umanjen za pola, budući se poslovni prostor koristi sa još jednim zakupcem.

Vrijeme trajanja: 1 (jedna) godina

 1. Uvjeti natječaja:
 • Na natječaj se mogu prijaviti političke strane upisane u registar političkih stranaka RH
 • Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 500,00 kn koja se uplaćuje na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Jamčevina za zakup poslovnog prostora” pozivom na broj: 7722-OIB, model 68.

Jamčevina ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu zakupnine. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat jamčevine.

 • Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

III. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 • osnovne podatke o ponuditelju, OIB, sjedište uz naznaku žiro računa radi povrata jamčevine
 • dokaz o uplati jamčevine
 • izvadak iz Registra političkih stranaka ne stariji od 30 dana
 • izjavu o visini mjesečne zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
 • podatke o dosadašnjem radu ponuditelja uz opis aktivnosti koja se planirati obavljati u predmetnom prostoru
 • izjavu ponuditelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti za vlastite potrebe o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
 • izjavu ponuditelja da je upoznat sa činjenicom da poslovni prostor koristi još jedan zakupac te da je suglasan prostor koristiti sa istim, a vrijeme korištenja prostora biti će rezultat uzajamnog dogovora,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, kao i potvrdu Općine Kostrena o nepostojanju duga prema Općini Kostrena.

Ponude ponuditelja koji po bilo kojoj označenoj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, neće se razmatrati.

 1. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
 2. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju dostavlja se na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom: „NE OTVARATI – ponuda za zakup poslovnog prostora“.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 1. Javno otvaranje ponuda: 9. studenog 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu zakupninu, pristupit će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine. U slučaju izostanka kojeg od ponuditelja, usmeno nadmetanje provest će se naknadno o čemu će biti obaviješteni svi ponuditelji s valjanom istovjetnom ponudom.

VII. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva za provođenje javnog natječaja.

VIII. Ugovor o zakupu sklopit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 1. Sve informacije u svezi oglašena poslovnog prostora te dogovor radi razgleda istog mogu se dobiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, na telefon broj: 209-072 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati.

OPĆINA KOSTRENA

KLASA: 372-03/17-01/21
URBROJ: 2170-07-03-17-2

Kostrena, 26. listopada 2017. godine

Natječaji, Ostali natječaji

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

  Zatvoren

Rok za prijavu
do 31. listopada 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


OPĆINA KOSTRENA
 

   Općinski načelnik

 

KLASA: 061-01/17-01/02

URBROJ: 2170-07-04-2-17-2

Kostrena, 28. rujna 2017.

 

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), Općinski načelnik Općine Kostrena objavljuje

 

POZIVNI NATJEČAJ

za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

 I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

 

II. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).

 

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom Komisija za dodjelu priznanja POZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOSTRENA – ne otvarati, i treba sadržavati:

 • podatke o podnositelju prijedloga
 • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
 • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog
 • javno priznanje za koje se predlaže.

 

IV. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2017. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon označenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.

 

    Općinski načelnik

 Dražen Vranić, dipl.iur.

 

Stranica 1 od 212