Stranica 1 od 212
kostrena-anchor
Novosti, Otvoreni natječaji / natječaji u najavi, Natječaji

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Otvoren

Rok za prijavu
10. 10. 2017.

Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto stručni suradnik/stručna suradnica za upravne poslove (1 izvršitelj/ica) i stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica)

Oglas je objavljen na mrežnim stranicama HZZ i otvoren je od 2.10.2017. do 10.10.2017. godine.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za upravne poslove:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
• nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
• kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
• nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uvjeti za stručnog suradnika/stručnu suradnicu za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj:
• magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
• nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
• kandidat mora biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
• nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci iskustva u zvanju za koje se osposobljava.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
• životopis (u kojem je potrebno navesti OIB)
• dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome)

Kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam na stručno osposobljavanje pozvat će se na razgovor putem objave na internetskoj stranici Općine Kostrena www.kostrena.hr

kostrena-anchor
Natječaji, Ostali natječaji

POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

  Otvoren

Rok za prijavu
do 31. listopada 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


OPĆINA KOSTRENA
 

   Općinski načelnik

 

KLASA: 061-01/17-01/02

URBROJ: 2170-07-04-2-17-2

Kostrena, 28. rujna 2017.

 

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), Općinski načelnik Općine Kostrena objavljuje

 

POZIVNI NATJEČAJ

za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

 I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

 

II. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).

 

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom Komisija za dodjelu priznanja POZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOSTRENA – ne otvarati, i treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
  • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog
  • javno priznanje za koje se predlaže.

 

IV. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2017. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon označenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.

 

    Općinski načelnik

 Dražen Vranić, dipl.iur.

 

kostrena-anchor
Obavijesti mještanima, Novosti, Natječaji, Zemljišta - Prodaja i zamjena

Javni natječaj za prodaju zemljišta

  Zatvoren

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. stavak 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 54/09, 8/10-ispr.) i Odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/17-01/02, URBROJ: 2170-07-03-17-229 od 18. svibnja 2017., Općina Kostrena objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju k.č. 473/24 k.o. Kostrena Lucija zk.ul. 1235

kostrena-anchor
Natječaji, Ostali natječaji

OBAVIJEST

KLASA: 944-15/17-01/01
URBROJ: 2170-07-04-17-10
Kostrena, 29. svibnja 2017. godine

Javno otvaranja ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade k.č. broj 3460 upisane u zk.ul. 1369 k.o. Kostrena Lucija, u površini zakupa od 200 m2, će se umjesto dana 31. svibnja 2017. godine, otvarati na dan 1. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.

 OPĆINA KOSTRENA

Stranica 1 od 212