Novosti, Natječaji drugih tijela i ustanova

NATJEČAJ ZA ČLANA UPRAVE – DIREKTORA KD KOSTRENA d.o.o.

  Otvoren

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA  d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE ( DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.

Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema(sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

– najmanje tri ( 3 ) godina radnog iskustva
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Uz prijavu, kandidat mora priložiti:

– životopis

– diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)

– potvrdu o radnom iskustvu (potvda HZMO o stažu)

-izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje  iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvim

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana

-dokaz o državljanstvu (orginal ili preslika)

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa

fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)

–  plan i program rada za četverogodišnje razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od osam (8 ) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Člana Uprave  imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.

 

 

 

Otvoreni natječaji / natječaji u najavi, Zasnivanje radnog odnosa, Natječaji drugih tijela i ustanova, Ostali natječaji

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova na manifestaciji “Jesen u Kostreni”

  Zatvoren

Rok za prijavu
5. rujna 2017.

Odbor za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruga Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji objavljuju

Poziv za obavljanje pomoćnih poslova tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni” (19. 9. – 24. 10. 2017.) za sljedeće:

  • Prodaja ulaznica u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji
  • Kontrola ulaznica i vođenje gledatelja do njihovih mjesta
  • Raznošenje letaka po kućama u Kostreni (poštanski sandučići)
  • Ostalo

Izabrani studenti obavljat će sljedeće poslove:

– prodaja ulaznica sat i pol prije početka svake predstave (19. i 25. rujna te 1., 10., 19., 22. i 24. listopada)

– pružanje informacija

– kontrola ulaznica i upućivanje gledatelja do njihovih mjesta u gledalištu

– raznošenje letaka po Kostreni

– obavljanje ostalih poslova (prema potrebi)

Rok prijave: 5. rujna 2017. godine

Prijave dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, uz napomenu: Rad tijekom manifestacije ”Jesen u Kostreni”.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o odabiru nakon odluke Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje Općine Kostrena i Udruge Narodne čitaonice Kostrena Sv. Lucija.