Natječaji, Natječaji drugih tijela i ustanova

Natječaj za radno mjesto-pomoćni radnik za rad s djecom s posebnim potrebama

  Zatvoren

Rok za prijavu
20. prosinca 2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” od 11. prosinca 2017.g. i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.l0/97, 107 /07 i 94/13) raspisuje se:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama- 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju do 31.12.2018. godine

Novosti, Natječaji drugih tijela i ustanova

NATJEČAJ ZA ČLANA UPRAVE – DIREKTORA KD KOSTRENA d.o.o.

  Zatvoren

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA  d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE ( DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.

Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema(sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

– najmanje tri ( 3 ) godina radnog iskustva
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Uz prijavu, kandidat mora priložiti:

– životopis

– diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)

– potvrdu o radnom iskustvu (potvda HZMO o stažu)

-izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje  iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvim

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana

-dokaz o državljanstvu (orginal ili preslika)

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa

fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)

–  plan i program rada za četverogodišnje razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od osam (8 ) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Člana Uprave  imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.