Stranica 2 od 3123
Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-33

Kostrena, 09. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

koji su ostvarili najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, odnosno 5 ili više bodova na provedenom pisanom testiranju održanom dana 09. studenoga 2017.glede javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena pozivaju se na intervju:

 

dana 13. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

 

Ukoliko kandidati u navedeno vrijeme ne pristupe u Općinu Kostrena na intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

KLASA:112-02/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-25

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljuje slijedeću

 

O B A V I J E S T

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

   Pisano testiranje održati će se dana 09. studenoga 2017. godine s početkom u 10 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

   Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni javni natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 13. studenoga 2017. godine u 10 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

     Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web – stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

       Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

Predsjednik Povjerenstva

za provedbu javnog natječaja

Predrag Petrović,univ.spec.admin.publ. v.r.

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU: POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

 

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-26

Kostrena, 02. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA ZA PISANO TESTIRANJE

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete  javnog natječja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

 

dana 09. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 N.J. 07.2.1968.
10:00 M.P 03.10.1989.
10:00 D.V 20.6. 1980.
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 A.K. 19.4. 1986.
10:00 T.M. 13.4. 1981.
10:00 M.P. 04.5. 1990 .
10:00 S.P. 13.3. 1978.
10:00 S.G. 27.7. 1986.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

POZIV NA INTERVJU: Stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj

Dokumentacija

KLASA:112-07/17-01/01
URBROJ:2170-07-04-17-6
Kostrena, 16. listopada  2017.

POZIV NA INTERVJU
u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KOSTRENA na radno mjesto  stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen 02. listopada 2017. godine

dana  25. LISTOPADA 2017.
11:00 sati
radno mjesto: stručni suradnik/stručna suradnica za financije, gospodarstvo, lokalni i ekonomski razvoj (1 izvršitelj/ica),

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena


SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
11:00 S.P. 25.7.1991.
     
Zasnivanje radnog odnosa

Turistička zajednica Općine Kostrena traži stručnog suradnika

  Zatvoren

Rok za prijavu
14 dana od objave natječaja

Datum i vrijeme objave
28. 8. 2017.

Na temelju čl. 48. Statuta Turističke zajednice Općine Kostrena („Službene novine“ PGŽ, br. 2/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kostrena na 46. sjednici održanoj dana 19. srpnja 2017. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kostrena raspisuje

N A T J E Č A J

Za zapošljavanje stručnog suradnika – informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici Općine Kostrena na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta).

Uvjeti:

1) završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog ili humanističkog smjera

2) najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci

3) aktivno znanje jednog svjetskog jezika

4) poznavanje rada na računalu

5) poznavanje turističke ponude Općine Kostrena

Prijavi priložiti:

–  životopis

–  presliku domovnice

–  dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe

–  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave na službenim internetskim stranicama TZO Kostrena.

Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno do 10.09.2017. godine na adresu: Turistička zajednica Općine Kostrena, Kostrenskih boraca 1a, 51221 Kostrena s naznakom “za natječaj” ili na e-mail: tzo-kostrena@ri.t-com.hr.

Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.

Kostrena, 28. 8. 2017. godine

 

 

Izvor: Turistička zajednica Općine Kostrena
Stranica 2 od 3123