kostrena-anchor
Zemljišta - Prodaja i zamjena

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena.

Datum i vrijeme objave
23. 12. 2016.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena od dana 20. prosinca 2016. godine KLASA: 022-06/16-01/2 URBROJ: 2170-07-03-16-435, Općina Kostrena objavljuje dana 23. prosinca 2016. godine

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena