Stranica 3 od 7012345...102030...Zadnja »
Novosti, Nekategorizirano

Pjesnička večer “Va stihu i kamik cvate”

Katedra Čakavskog sabora Kostrena, u okviru cjelogodišnje manifestacije „20 za 20/Dvajset za dvajset“, kojom obilježava dvadeset godina postojanja i uspješnog rada, organizira tradicionalnu glazbeno-pjesničku večer „Va stihu i kamik cvate“, koja će se održati  u petak, 17. studenog 2017. godine u Narodnoj Čitaonici Kostrena Sv. Lucija s početkom u 19,00 sati. Gost večeri je Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ iz Viškova.

U programu sudjeluju čakavski pjesnici Vlasta Sušanj Kapićeva, Marija Trinajstić, Branka Kržik Longin, Zoran Sušanj i Luka Skorić, te recitatori Anđelka Rasol i Katarina Margan.U glazbenom dijelu nastupaju Mješoviti pjevački zbor „Ronjgi“ i  Ženski vokalni sastav Luštrin.

Novosti

Otvorenje izložbe “Keramika pod morem”

Udruga za kreativno stvaralaštvo Vali poziva Vas na otvorenje izložbe “Keramika pod morem” koje će se održati u subotu, 18. studenog 2017. godine u 19 sati. Izložba je postavljena u Galeriji ateljeu Paulić. Izložba će se moći pogledati svakim danom od 17 do 21 sat i to sve do 27. studenog 2017. godine.

Novosti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2017. godini

KLASA: 021-04/17-07/27
UR.BROJ: 2170/1-01-01/2-17-1
Rijeka, 9. studenoga 2017.

Na temelju članka 13. stavka 3. – 5. Odluke o javnim priznanjima Primorskogoranske županije (“Službene novine” broj 36/14), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorskogoranske županije u2017. godini. Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Novosti, Natječaji drugih tijela i ustanova

NATJEČAJ ZA ČLANA UPRAVE – DIREKTORA KD KOSTRENA d.o.o.

  Otvoren

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA  d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ČLANA UPRAVE ( DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.

Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema(sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

– najmanje tri ( 3 ) godina radnog iskustva
– poznavanje jednog svjetskog jezika

Uz prijavu, kandidat mora priložiti:

– životopis

– diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)

– potvrdu o radnom iskustvu (potvda HZMO o stažu)

-izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje  iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvim

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana

-dokaz o državljanstvu (orginal ili preslika)

-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa

fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)

–  plan i program rada za četverogodišnje razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od osam (8 ) dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Člana Uprave  imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.

 

 

 

Novosti, Zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za prijam u službu – POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

KLASA:112-07/17-01/01

URBROJ:2170-07-04-17-33

Kostrena, 09. studenoga 2017.

 

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

koji su ostvarili najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, odnosno 5 ili više bodova na provedenom pisanom testiranju održanom dana 09. studenoga 2017.glede javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti u Službi za lokalnu samoupravu i pravne poslove 1 izvršitelj, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, objavljenog dana 11. listopada 2017. godine u Narodnim novinama broj 100/17 i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena pozivaju se na intervju:

 

dana 13. STUDENOGA 2017.

10:00 sati

radno mjesto: viši stručni suradnik/suradnica za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/izvršiteljica)

u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51221 Kostrena

 

SATI INICIJALI GODINA ROĐENJA
10:00 D.B. 20.12. 1972.
10:00 M.M. 20.6. 1990.

 

 

Ukoliko kandidati u navedeno vrijeme ne pristupe u Općinu Kostrena na intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Stranica 3 od 7012345...102030...Zadnja »