Stranica 1 od 212
Službene novine Općine Kostrena 2015

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 9 – 1. prosinca 2015. g.

 • Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2016. godini
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Odluka o sustavu glavne knjige riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Općine Kostrena
 • Odluka o porezima Općine Kostrena
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine
 • Godišnji plan razvoja sustava zaštite civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2016. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • Odluka o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji u predmetu povrata imovine iza Dore Pajkurić, Janje Pajkurić-Jelen, Mariane Pajkurić
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun komunalne naknade

 

Službene novine Općine Kostrena 2015

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 8 – 26. studenoga 2015. g.

 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N4
 • Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Memorandum o razumijevanju između Općine Kostrena i trgovačkog društva INA – Industrija nafte d.d

 

Službene novine Općine Kostrena 2015

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 7 – 6. listopada 2015. g.

 • Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Odluka o II izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Odluka o davanju potpore tvrtki Dino Bus d.o.o. Kostrena u Poslovnoj zoni Šoići
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu zemljišta u vlasništvu fizičke osobe označena kao k.č. broj 505/2 i 505/3 za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena označeno kao k.č. broj 502 i 495/2 u k.o. Kostrena-Lucija
 • Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2015

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 6 – 3. kolovoza 2015. g.

 • Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2015. godinu
 • Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Kostrena
 • Odluka o stjecanju zemljišta u svrhu građenja prometnih površina dionice sabirne i stambene ulice s infrastrukturom u naselju Paveki
 • Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
 • Odluka o radnom vremenu komunalno-prometnih redara Općine Kostrena
 • Odluka o radu u smjenama, prekovremenom radu i radu subotom i nedjeljom komunalno-prometnih redara Općine Kostrena
 • Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu

 

Službene novine Općine Kostrena 2015

Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 5 – 23. lipnja 2015. g.

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti Općine Kostrena za ulazak u sustav urbane aglomeracije Rijeka
 • Odluka o davanju ponude za kupnju k.č.br. 52 z.k.ul. 741 k.o. Kostrena-Barbara u vlasništvu Koksar d.o.o. u likvidaciji
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o dopuni Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena

 

Stranica 1 od 212