Stranica 1 od 212
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 11 – 20. prosinca 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 76. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 77. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 78. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 79. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba  u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2017. godinu
 • 80. Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Općine Kostrena
 • 81. Odluka o otkupu nekretnina radi rekonstrukcije prometne površine – ceste kod Doma zdravlja u Kostreni
 • 82. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu građenja prometne površine – dionice sabirne ceste – Bonićevo
 • 83. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kostrena za razdoblje od 2013. do 2016. godine
 • 84. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Programa ukupnog razvoja  Općine Kostrena 2014.-2020. za 2016.godinu
 • 85. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena za 2017.godinu
 • 86. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kostrena  za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 • 87. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 27. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Općinske uprave Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 10 – 28. studenog 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 59. Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 • 60. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu
 • 61. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2018. godini
 • 62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • 63. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • 64. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2018. godinu
 • 65. Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 • 66. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2018. godinu
 • 67. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2018. godinu
 • 68. Program javnih potreba u bibliotekarstvu za 2018. godinu
 • 69. Program javnih potreba u zaštiti okoliša za 2018. godinu
 • 70. Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu
 • 71. Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Kostrena
 • 72. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 73. Odluka o otkupu nekretnine označene kao k.č. broj 3414/1 u k.o. Kostrena-Lucija radi formiranja dječjeg igrališta u Doričićima
 • 74. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 • 75. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kostrena (Pročišćeni tekst)

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 26. Zaključak o promjenjivom članu Županijskog povjerenstva PGŽ za granice na pomorskom dobru na području Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 9 – 20. listopada 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 49. Odluka o izmjenama Statuta Općine Kostrena
 • 50. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • 51. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora KD “Autotrolej“ d.o.o.
 • 52. Odluka o sklapanju nagodbe pred Uredom državne uprave u upravnom predmetu prava na povrat/naknadu imovine s ovlaštenicima naknade – Vesna Čargonja Stojak i Silvana Milas
 • 53. Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci
 • 54. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K-3 Šoići
 • 55. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-1
 • 56. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-2
 • 57. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-3
 • 58. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja N-4

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 7 – 15. rujna 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 36. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu
 • 37. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 38. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o povećanju koeficijenata  za obračun plaće radnika Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝
 • 39. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja
 • 40. Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Općine Kostrena
 • 41. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova
 • 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena
 • 43. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 44. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • 45. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga  Dječjeg vrtića ˝Zlatna ribica˝ od roditelja – korisnika usluga
 • 46. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • 47. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2017. godini 278 48. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 16. Odluka o imenovanju Odbora za sport i tehničku kulturu
 • 17. Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, odgoj i obrazovanje
 • 18. Odluka o imenovanju Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb
 • 19. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva Kostrena
 • 20. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća vrtića „Zlatna ribica“
 • 21. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
 • 22. Poslovnik o radu Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Kostrena
 • 23. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena

 

Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 6 – 20. srpnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 22. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 • 23. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 • 24. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 • 25. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
 • 26. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 • 27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • 28. Zaključak o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 29. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam iz redova vijećnika
 • 31. Odluka o imenovanju Proširenog povjerenstva za stjecanje i otuđenje  pokretnina i nekretnina Općine Kostrena
 • 32. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
 • 33. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR)  Općine Kostrena za razdoblje od 2014. – 2020. godine
 • 34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 11. Odluka o osnivanju Kolegija načelnika
 • 12. Poslovnik o radu Kolegija načelnika
 • 13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 14. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena
 • 15. Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganjem nekretninama i pokretninama  u vlasništvu Općine Kostrena

 

Stranica 1 od 212