kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 6 – 20. srpnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • 22. Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 • 23. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
 • 24. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
 • 25. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
 • 26. Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 • 27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu
 • 28. Zaključak o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 29. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • 30. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam iz redova vijećnika
 • 31. Odluka o imenovanju Proširenog povjerenstva za stjecanje i otuđenje  pokretnina i nekretnina Općine Kostrena
 • 32. Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja
 • 33. Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR)  Općine Kostrena za razdoblje od 2014. – 2020. godine
 • 34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

OPĆINSKI NAČELNIK

 • 11. Odluka o osnivanju Kolegija načelnika
 • 12. Poslovnik o radu Kolegija načelnika
 • 13. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Kostrena
 • 14. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kostrena
 • 15. Odluka o imenovanju povjerenstva za raspolaganjem nekretninama i pokretninama  u vlasništvu Općine Kostrena

 

kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 5 – 23. lipnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Odluka o izboru članova Mandatne komisije
 • Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena
 • Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena 128

 

kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 3 – 13. travnja 2017. g.

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 • Dopuna Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora  u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
 • Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora Kanala RI d.o.o. Rijeka
 • Odluka o davanju suglasnosti Općini Kostrena za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Mjeru 7.4.1. za projekt „Dječjeg igrališta Maračići“  na k.č. 4092 k.o. Kostrena Lucija

OPĆINSKI NAČELNIK

 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnog prostora
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknici

 

kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 2 – 24. veljače 2017. g.

 • Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka  za razdoblje 2016.-2020. godine
 •  Zaključak o usvajanju akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S)
 • Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom – KD Kostrena d.o.o.
 • Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o porezima Općine Kostrena
 • Odluka o davanju u zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata
 • Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u  vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja  objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Kostrena
 • Odluka o davanju suglasnosti KD Kostrena d.o.o. radi provedbe ulaganja na području Općine Kostrene

 

kostrena-anchor
Službene novine Općine Kostrena 2017

Službene novine Općine Kostrena – godina 4 – broj 1 – 1. veljače 2017. g.

 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kostrena za 2017. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Odbora za sport i tehničku kulturu
 • Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kostrena za 2016. godinu
 • Plan prijama u službu za 2017. godinu
 • Plan prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za rad u  općinskoj upravi Općine Kostrena za 2017.godinu
 • Plan nabave za 2017. godinu
 • Odluka o imenovanju člana Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka