Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel

Služba ureda načelnika

 

Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel

Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove

 • Predrag Petrović univ.spec.admin.publ. – Voditelj Službe za lokalnu samoupravu i pravne poslove
  Tel: 051/ 209-031
  Email: predrag.petrovic@kostrena.hr
 • Iva Mičetić, mag. iur. – Viši stručni suradnik za upravne poslove
  Tel: 051/ 209-072
  E-mail: iva.micetic@kostrena.hr
 • Borka Reljac, dipl. uč. – Viši stručni suradnik za socijalnu i zdravstvenu skrb (socijalna i zdravstvena skrb, vatrogasna i civilna zaštita)
  Tel: 051/ 209-041
  Email: borka.reljac@kostrena.hr
 • Mateja Matijašec, mag.educ.philol.croat. – Viši stručni suradnik za socijalnu, zdravstvenu skrb i društvene djelatnosti
  Tel: 051/ 209-040
  Email: mateja.matijasec@kostrena.hr
 • Francisko Devčić – Referent za društvene djelatnosti
  Tel: 051/ 209-060
  Email: francisko.devcic@kostrena.hr

 

Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel

Služba za financije i gospodarstvo

 

Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

 • Milan Tićak, dipl. ing. stroj. – Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša
  Tel: 051/ 209-042
  Email: milan.ticak@kostrena.hr
 • Edgar Margan, ing. građ. – Viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno planiranje i javnu nabavu
  Tel: 051/ 209-050
  Email: edgar.margan@kostrena.hr
 • Dario Modrić, struč. spec. ing. građ. – Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša
  Tel: 051/ 209-073
  Email: dario.modric@kostrena.hr
 • Ariana Krajačić – Referent komunalni redar
  Tel: 051/ 209-051
  Email: arianna.krajacic@kostrena.hr
 • Dalibor Stupar – Prometni redar
  Mob: 099/494-8543
  Email: dalibor.stupar@kostrena.hr

 

Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel

Osoba za nepravilnosti

Temeljem članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Ministar financija donio je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Naputkom je propisana obaveza jedinica lokalne samouprave na objavljivanje kontakt informacija osobe za nepravilnosti.

 

Ime i prezime: Predrag Petrović
Telefon: 051/209-031
Fax: 051/289-400
E-mail adresa: predrag.petrovic@kostrena.hr