Gradnja parkirališta groblja sv.Lucija u Općini Kostrena – Poziv na prethodno savjetovanje

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
26. rujna 2017.

Datum i vrijeme objave
21. rujna 2017.

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj OPĆINA KOSTRENA planira objaviti otvoreni postupak javne nabave za GRADNJU GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – PARKIRALIŠTA GROBLJA Sv. LUCIJA U KOSTRENI s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni naručitelj na svojim internetskim stranicama u cijelosti stavlja prijedlog Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 21. rujna i bit će otvoren do 26. rujna 2017. godine.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu svoje primjedbe i prijedloge vezane na prijedlog Dokumentacije o nabavi, slati na e-mail adresu: edgar.margan@kostrena.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na internetskoj stranici.