Ispravak dijela javnog natječaja viši stručni suradnik/suradnica za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Objavljenog u Narodnim novinama broj 10. od 29. siječnja 2016. te na web stranicama Općine Kostrena i na oglasnoj ploči Općine Kostrena došlo je do pogreške.

U dijelu natječaja “Posebni uvjeti”, a koji se odnosi na slijedeći tekst:

“magistar ili stručni specijalist tehničke ili građevinske struke”

ispravlja se u novi tekst:

“magistar ili stručni specijalist građevinske struke”

 

U dijelu natječaja “Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu priložiti:”, a koji se odnosi na sljedeći tekst:

“dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 5 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)”

ispravlja se u novi tekst:

“dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine na poslovima tražene struke i razine obrazovanja)”

Ostali dio teksta javnog natječaja ostaje nepromijenjen.

KLASA:112-02716-01/01
URBROJ:2170-07-04-16-5

Javni natječaj – viši stručni suradnik/suradnica za komunalne poslove i zaštitu okoliša