Izvješće- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- prijedlog Statuta Općine Kostrena

KLASA:012-01/18-01/01
URBROJ: 2170-07-04-18-3
Kostrena, 01.  veljače   2018.

                                                      

                                                                                               I Z V J E Š Ć E

                                                                                                

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – prijedlog Statuta Općine Kostrena

 

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt Statuta Općine Kostrena te je zainteresirana javnost pozvana na Savjetovanje. Rok za podnošenje prijedloga je bio 31. siječnja 2018. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr.

 

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.