JAVNI NATJEČAJ za davanje na korištenje samostojeće kućice sa opremom i 2 rampe na početku prilazne ceste uvali Žurkovo

  Zatvoren

Rok za prijavu
22. travnja 2016. godine do 11,50 sati

KD KOSTRENA d.o.o. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje na korištenje samostojeće kućice sa opremom i 2 rampe na početku prilazne ceste uvali Žurkovo

PREDMET KORIŠTENJA:

  1. SAMOSTOJEĆA KUĆICA SA OPREMOM I 2 RAMPE NA POČETKU PRILAZNE CESTE UVALI ŽURKOVO

Mjesečna naknada za korištenje je 5.000,00+PDV kn. Predmet korištenja se daje na korištenje u razdoblju od 01. svibnja 2016. godine do 30. rujna 2016. godine.

UVJETI NATJEČAJA

  1. Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.
  2. Garantni polog: 6.250,00 kn.

Natjecatelji su obavezni uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na račun broj: HR4823400091110149330 kod Privredne banke Zagreb d.d. – filijala Rijeka u korist KD KOSTRENA d.o.o., uz opis plaćanja «Garantni polog za najam opreme» Poziv na broj
PRAVNE OSOBE 21-OIB
FIZIČKE OSOBE 22-OIB

PRIJAVA ZA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI :

  • ime i prezime natjecatelja, OIB i prebivalište, te broj računa ( za fizičke osobe )
  • naziv tvrtke, OIB, sjedište, te žiro račun ( za pravne osobe )
  • preslika osobne iskaznice ( za fizičke osobe )
  • dokaz o uplati garantnog pologa
  • preslika Rješenja o upisu u sudski registar ( za pravne osobe )
  • pismenu izjavu o visini iznosa početne cijene mjesečne naknade za korištenje koja ne može biti niža od objavljene
  • potpisani i ovjereni prijedlog teksta ugovora o korištenju koji je sastavni dio ovog javnog natječaja, čime se smatra da ponuditelj u potpunosti prihvaća predloženi tekst ugovora koji će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem

Pismena prijava dostavlja se na adresu KD”KOSTRENA” d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena sa naznakom – NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE SAMOSTOJEĆE KUĆICE SA OPREMOM I 2 RAMPE NA POČETKU PRILAZNE CESTE UVALI ŽURKOVO.

Krajnji rok dostave je deset minuta prije otvaranja ponude.

Javno otvaranje ponuda je 22. travnja 2016. godine u službenim prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI, Žuknica 1 B u 12,00 sati.

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se se ponuditelj sa najvišim iznosom mjesečne naknade za korištenje, ali KD”KOSTRENA”d.o.o. si zadržava pravo prihvatiti najbolju ponudu ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora o korištenju i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Prilikom otvaranja ponuda održati će se licitacija o visini mjesečne naknade za korištenje na kojoj će ponuditelji sa uredno predanom dokumentacijom i ispunjenim uvjetima natječaja jedan po jedan iznositi ponuđenu cijenu.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade.

Ukoliko natjecatelj ostvaruje pravo prvenstva po pozitivnim zakonskim propisima dužan je to navesti u natječajnoj dokumentaciji.

Predmet korištenja daje se na korištenje u viđenom stanju. Primatelj mora osigurati nesmetan pristup stanarima, fizičkim i pravnim osobama te udrugama koje imaju poslovni interes ili sjedište na području uvale Žurkovo ili im je to najbliži cestovni pristup kao i interventnim vozilima. Primatelj je dužan snositi troškove redovnog održavanja imovine koja mu se daje na korištenje, te troškove koji su skopčani s redovitim korištenjem imovine koja mu se daje na korištenje. Imovina koja je predmet korištenja ne može se dati na korištenje trećima bez posebne pisane suglasnosti davatelja.

Ugovor o korištenju sklapa se kao ovršna isprava i ovjerava se kod javnog bilježnika na trošak primatelja. Pri sklapanju ugovora primatelj je dužan dostaviti zadužnicu na iznos od =50.000,00 kn solemniziranu po javnom bilježniku na kojoj je kao jamac-platac navedena osoba potpisnik ugovora ili druga fizička osoba u ime primatelja.

Potpisom Ugovora o korištenju primatelj se odriče bilo kakvog prava na naknadu za uložena sredstva po osnovi izvođenja bilo kakvih radova na imovini danoj na korištenje odnosno odriče se prava primjene instituta stjecanja bez osnove i/ili poslovodstva bez naloga ( bez obzira da li je za takve radove imao suglasnost zajmodavca).

Najpovoljnijem ponuditelju garantni polog obračunati će se prilikom podmirivanja naknade za korištenje imovine dok će se ostalim ponuditeljima vratiti. Za informacije u svezi ovog oglašavanja te dogovor radi razgledavanja prostora mogu se dobiti u prostorijama SPORTSKE DVORANE u KOSTRENI na adresi Žuknica 1 B, ili na tel.broj: 051-287-500 u vremenu od 9,00-12,00 sati radnim danom. U Kostreni, 15. travnja 2016. godine KD ”KOSTRENA” d.o.o.

KD ”KOSTRENA” d.o.o.