Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade

  Zatvoren

Rok za prijavu
24. svibanj 2017. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2.  Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ broj 02/15) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17-207 od 27. travnja 2017. godine, Općina Kostrena dana 16. svibnja objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup zemljišta radi poljoprivredne obrade

A) Predmet natječaja

Davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena kako slijedi:

 1. Dio nekretnine označene kao č. broj 3460, Bašelkovo, šuma, z.k.ul. 1369, k.o. Kostrena – Lucija, radi poljoprivredne obrade, u površini zakupa od 200 m2, označenoj sukladno geodetskom elaboratu izrađenom od strane društva Nekretnine d.o.o., broj el. 116/17.

Početni iznos zakupa iznosi 2,40 EUR/m2 godišnje u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan potpisa ugovora, uvećano za PDV.

2. Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina od dana zaključenja ugovora.

 

B) Uvjeti natječaja

I. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, odnosno sjedišta,
 2. OIB ponuditelja,
 3. kontakt broj,
 4. oznaku zemljišta (katastarska općina i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi),
 5. izjavu o iznosu ponuđene zakupnine (ne može biti niža od objavljene),
 6. dokaz o uplaćenom garantnom pologu u iznosu od 1.000,00 kuna koji se uplaćuje na račun Općine Kostrena IBAN: HR1723400091853800000, Model HR 68, Poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom uplate: „Garantni polog za zakup zemljišta k.č.br. 3460 k.o. Kostrena-Lucija“,
 7. broj računa ponuditelja radi povrata garantnog pologa.

II. Uz ponudu se obvezno prilaže:

 1. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvod iz registra za pravne osobe,
 2. ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike (izvornik ili ovjerena preslika) ne stariji od 15 (petnaest) dana,
 3. potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena kojom se potvrđuje da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Kostrena.

III. Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA“.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji s kojima Općina Kostrena vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.

IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 31. svibnja 2017. godine u 10.00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 te mu mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

V. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natječaj za davanje u zakup smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete natječaja i nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u natječaju.

U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila istu ponudu po svim kriterijima te istu cijenu zakupnine, provest će se usmeno javno nadmetanje odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrat će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu zakupnine.

VI. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u pisanom obliku.

VII. Odabrani ponuditelj dužan je s Općinom Kostrena zaključiti ugovor o zakupu zemljišta u obliku javnobilježničkog akta kao ovršne isprave u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Sve troškove glede javnog natječaja i sklapanja ugovora te trošak javnog bilježnika snosi najpovoljniji ponuditelj.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje potpisom ugovora prihvatiti opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/15) kao i stvarno stanje zemljišta koje se daje u zakup.

VIII. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, garantni polog se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, dok se garantni polog ponuditelja čija je ponuda prihvaćena ne vraća, već se uračunava u zakupninu.

Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, isti nema pravo na povrat garantnog pologa.

IX. Zemljište se daje u zakup u viđenom stanju uz obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da nakon isteka zakupa isto oslobodi od stvari i osoba te ga vrati u prvobitno stanje.

X. Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine.

Zakupnina za ostale godine zakupa plaća se mjesečno.

XI. Općina Kostrena zadržava pravo u svakom trenutku u cijelosti ili djelomično poništiti javni natječaj.

XII. Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, soba broj 3 te na telefon broj 051/209-072 u vremenu od 9 do 12 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

 

KLASA: 944-15/17-01/01

URBROJ: 2170-07-04-2-17-8