Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu

Temeljem odredbe članka 26., a u smislu članka 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), članka 15. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena i Zaključka Općinskog vijeća Općine Kostrena KLASA: 021-05/16-01/2, URBROJ:  2170-07-01-16-54 raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena

Uvjeti:

Ravnateljem/ravnateljicom može biti imenovana osoba koja ima:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  2. najmanje 5 (pet) godina rada u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Mandat ravnatelja/ravnateljice započinje 1. veljače 2017. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • diplomu kao dokaz o stručnoj spremi (presliku),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana (izvornik),
  • dokument kojim kandidat/kandidatkinja dokazuje da je ostvario potrebno radno iskustvo (preslika potvrde HZMO o ostvarenom radnom stažu, potvrde poslodavaca, ugovora o radu i sl.),
  • dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu na adresu:

Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena s naznakom „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena – NE OTVARATI“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Općina Kostrena zadržava pravo poništiti javni natječaj u svakom trenutku.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće Općine Kostrena na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kostrena.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje biti će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 612-04/16-01/02

URBROJ: 2170-07-01-16-3

OPĆINA KOSTRENA