Javni natječaj za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo

  Zatvoren

Rok za prijavu
1. ožujak 2016. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne Novine” 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48.st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/15, 19/13) i Odluke Općinske načelnice KLASA:022-06/16-01/2 URBROJ:2170-07-03-16-41 od 02. veljače 2016.godine, Općina Kostrena dana 22. veljače 2016. objavljuje sljedeći

Javni natječaj
za prodaju službenog automobila oznake Fiat Bravo

A) PREDMET NATJEČAJA – prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu Općine Kostrena

 • Vrsta vozila: osobni automobil
 • Marka vozila: Fiat
 • Tip vozila: Brava
 • Model vozila: 1.4 SX
 • Boja vozila: plava s efektom
 • Broj šasije: ZFA18200004071180
 • Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
 • Država proizvodnje: Italija
 • Godina proizvodnje: 1996.
 • Vrsta motora: OTTO-reg-kat-eur II
 • Snaga motora: 59 kw
 • Broj prijeđenih kilometara: 158000
 • Valjanost registracije: neregistriran
 • Početna prodajna cijena: 4.160,00 kn

B) NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkih osoba hrvatskih državljanina ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 2.000,00 HRK, u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR1723400091853800000 , Model 68, Poziv na broj: 7757- OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenoj jamčevini neće se razmatrati.

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o kupoprodaji, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu “viđeno-kupljeno”, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Fiat Brava može se razgledati u razdoblju od 22. veljače do 01. ožujka (izuzev subote, nedjelje i blagdana), u vremenu od 10.00 do 11.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

C) SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja
 • presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe
 • dokaz o plaćenoj jamčevini
 • broj tekućeg ili žiro računa za porat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu
 • kontakt broj

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

D) ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom “NE OTVARATI – Prijava na natječaj za prodaju službenog automobila”. Rok za podnošenje prijave je 01. ožujak 2016. godine.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 04. ožujka 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10.00 sati.

E) ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno javno nadmetanje.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

F) OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena.

Prodavatelj zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj ukoliko se ustanove nepravilnosti koje bi mogle utjecati na postupak, odnosno rezultate natječaja. Takva je odluka konačna.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

KLASA: 406-05/15-01/01
URBROJ: 2170-07-03-16-14