Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
30.05.2016.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kostrena od 19. svibnja 2016. godine KLASA:022-06/16-01/2 URBROJ:2170-07-03-16-177, Općina Kostrena objavljuje dana 23. svibnja 2016. godine

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

PREDMET PRODAJE

Prodaja zemljišta prema prijedlogu parcelacije izrađene od strane tvrtke GEO KORNER d.o.o. Rijeka i to: k.č. broj 5153/4 od 98 m2 i k.č. broj 5160/2 od 161 m2 k.o. Kostrena-Lucija u vlasništva Općine Kostrena u svrhu formiranja gradilišta po početnoj cijeni od 70,00 EUR/m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Na navedenu cijenu obračunava se porez na dodanu vrijednost od 25%.

Garantni polog: 20.000,00 kuna.

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na žiro račun broj: 2340009-1853800000 kod Privredne banke d.d. Zagreb u korist Proračuna Općine Kostrena sa svrhom «Garantni polog za nekretninu koja se licitira» i to pozivom na broj: 68 – 7706 – OIB (fizičke osobe) i 68 – 7706 – OIB (pravne osobe).
 2. Garantni polog natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja predugovora o prodaji isti nema pravo na povrat garantnog pologa.
 3. Nakon sklapanja predugovora o prodaji najpovoljniji natjecatelj je sam dužan snositi plaćanje svih troškova vezanih uz provedbu predugovora i budućeg kupoprodajnog ugovora u zemljišnoj knjizi. Najpovoljniji natjecatelj dužan je snositi i troškove objave javnog natječaja te procjene zemljišta u iznosu od 1.500,00 kuna.
 4. Pismena prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe odnosno naziv tvrtke i matični broj za pravne osobe i osobni identifikacijski broj, broj računa za povrat garantnog pologa)
  • dokaz o uplati garantnog pologa
  • podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra)
  • pismenu izjavu o visini iznosa cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena izraženu u EUR
 5. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:
  OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA s naznakom NE OTVARATI – ponuda za sklapanje predugovora za kupnju k.č. broj 5153/4 od 98 m2 i k.č, broj 5160/2 od 161 m2 k.o. Kostrena-Lucija
  Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave javnog natječaju na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena.
 6. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 7. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik Općine Kostrena na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos cijene.
 8. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javni natječaj.
 9. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti predugovor o prodaji predmetnih nekretnina, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Cijena u predugovoru biti će izražena u eurima, a plativa u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja ugovora na način da je rok plaćanja od 30 dana bitan sastojak predugovora o prodaji.
 10. Nakon ishođenja građevinske dozvole obavit će se sve radnje kako bi se sklopio kupoprodajni ugovor. Sve troškove vezane uz navedeno raspolaganje snosi najpovoljniji ponuditelj.
 11. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 08. lipnja 2016. u 9 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 12. Sve informacije u svezi nekretnina koje su predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38, te isključivo na telefon broj: 209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

KLASA:944-01/14-02/06
URBROJ:2170-07-03-16-7
OPĆINA KOSTRENA