JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena

  Zatvoren

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kostrena.

Datum i vrijeme objave
23. 12. 2016.

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (˝Narodne novine˝ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 54/09) i Odluke Općinske načelnice Općine Kostrena od dana 20. prosinca 2016. godine KLASA: 022-06/16-01/2 URBROJ: 2170-07-03-16-435, Općina Kostrena objavljuje dana 23. prosinca 2016. godine

J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena         

 

PREDMET PRODAJE:

K.č.br. 2925/5 od 196 m2 z.k.ul. 1818 u k.o. Kostrena-Lucija u svrhu formiranja okućnice po početnoj cijeni od 115,00 EUR/m2 plativo u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Garantni polog: 40.000,00 kuna.

     UVJETI NATJEČAJA:

 1. Natjecatelji – fizičke i pravne osobe obvezni su uplatiti garantni polog u gore navedenom iznosu koji se uplaćuje na žiro račun broj: 2340009-1853800000 kod Privredne banke d.d. Zagreb u korist Proračuna Općine Kostrena sa svrhom «Garantni polog za nekretninu koja se licitira» i to pozivom na broj: 68 – 7706 – OIB (fizičke osobe) i 68 – 7706 – OIB (pravne osobe).
 2. Garantni polog natjecatelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u cijenu. Ukoliko izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji isti nema pravo na povrat garantnog pologa.
 3. Nakon sklapanja ugovora o prodaji najpovoljniji natjecatelj dužan je sam snositi plaćanje poreza na svoje ime kao i troškove provedbe ugovora u zemljišnoj knjizi. Najpovoljniji natjecatelj dužan je snositi i troškove procjene zemljišta.
 4. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
 • osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, osobni identifikacijski broj, presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe odnosno naziv tvrtke i matični broj za pravne osobe i osobni identifikacijski broj, broj računa za povrat garantnog pologa)
 • dokaz o uplati garantnog pologa
 • podatke o registraciji za pravne osobe (izvod iz registra)
 • pismenu izjavu o visini iznosa cijene za zemljište u vlasništvu Općine Kostrena izraženu u EUR.
 1. Pismena prijava za sudjelovanje na natječaju dostavlja se na adresu:

OPĆINA KOSTRENA, Sveta Lucija 38, 51221 KOSTRENA sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za kupnju k.č.br. 2925/5 k.o. Kostrena-Lucija.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i  web stranici Općine Kostrena.

 1. Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima ovog natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati.
 2. Odluku o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinska načelnica Općine Kostrena na prijedlog pismenog obrazloženja Povjerenstva za natječaj s time da se najpovoljnijom ponudom smatra ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos  cijene.
 3. Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi javni natječaj.
 4. Općina Kostrena će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji zemljišta, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Cijena u ugovoru biti će izražena u eurima, a plativa u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja ugovora na način da je rok plaćanja od 15 dana bitan sastojak ugovora o prodaji.
 5. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 12. siječnja 2017. u 10 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38.
 6. Sve informacije u svezi nekretnine koja je predmet natječaja, kao i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Općini Kostrena – Sveta Lucija 38 te isključivo na telefon broj: 051/209-031 u vremenu od 9 do 12 sati.

KLASA: 944-01/16-02/12

URBROJ: 2170-07-04-2-16-3

OPĆINA KOSTRENA