Javni natječaj za prodaju zemljišta

  Zatvoren

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 10. stavak 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena (SN PGŽ br. 54/09, 8/10-ispr.) i Odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/17-01/02, URBROJ: 2170-07-03-17-229 od 18. svibnja 2017., Općina Kostrena objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju k.č. 473/24 k.o. Kostrena Lucija zk.ul. 1235

 

I.Predmet prodaje:

– Nekretnina k.č. 473/24 k.o. Kostrena-Lucija, zk.ul. 1235, površine 237 m2, u svrhu formiranja okućnice

– Početni iznos cijene: 70,00 EUR/ m2 u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan isplate uvećano za PDV

Garantni polog: 13.000,00 kn.

 

II. Posebni uvjeti natječaja:

– Ponuditelji su dužni garantni polog uplatiti na žiro račun broj: HR 1723400091853800000 u korist proračuna Općine Kostrena sa svrhom “Garantni polog za kupnju nekretnine“ pozivom na broj: model 68 7706-OIB.

Garantni polog ponuditelja izabranog kao najpovoljnijeg uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o prodaji, nema pravo na povrat pologa.

– Natječaj se smatra valjanim i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

– Najpovoljniji ponuditelj dužan je snositi troškove procjene zemljišta.

 

III. Pismena ponuda za natječaj mora sadržavati:

– osnovne podatke o ponuditelju, OIB, preslika osobne iskaznice

– dokaz o uplati garantnog pologa

– broj računa za slučaj povrata uplaćenog garantnog pologa

– naznaku visine kupoprodajne cijene koja ne može biti niža od objavljene početne cijene.

 

IV. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom: NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnine.

Rok za podnošenje ponude: 8 dana od dana objave ovog Natječaja na web stranici Općine Kostrena.

Općina Kostrena zadržava pravo da u svakom trenutku poništi natječaj.

 

V. Javno otvaranje ponuda: 14. lipnja 2017.godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, provest će se usmeno javno nadmetanje.

 

VI. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik a ugovor o prodaji zemljišta zaključit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

 

VII. Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, na telefon broj: 209-010 ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, utorkom od 13,00 do 17,00 sati.

 

OPĆINA KOSTRENA

 

 

KLASA: 940-02/15-01/02

URBROJ: 2170-07-04-2-12

Kostrena, 01. lipnja 2017.