kostrena-anchor

Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Općine Kostrena

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
15. veljače 2017.

Datum i vrijeme objave
30. prosinca 2016.

KLASA: 402-07/16-01/04

URBROJ: 2170-07-03-16-2

Kostrena, 30. prosinca 2016. godine

 

Općina Kostrena dana 30.prosinca 2016. godine, raspisuje slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

 

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Općine Kostrena u 2017. godini.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama iznose 480.000,00 kuna (četristoosamdesettisućakuna).

Višestambena zgrada je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje , koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade i koju čini jedna dilatacija (ulaz).

Iznos sufinanciranja  projekta povećanja energetske učinkovitosti iznosi 60.000,00 kn (šezdesettisućakuna) za jednu višestambenu zgradu.

Predmet ovog Javnog natječaja nisu višestambene zgrade:

 • čija je izgradnja u tijeku i
 • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja postupka

 

 1. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 

Članak 2.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Javnog natječaja su:

 1. Ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade (u daljnjem tekstu:Prijavitelj) ili
 2. Upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ( u daljnjem tekstu: Prijavitelj)

Uvjeti kojima Prijavitelj na Javni natječaj mora udovoljiti su sljedeći:

 1. Predmet projektnog prijedloga mora biti/je energetska obnova višestambene zgrade koja će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (Qн,nd); dokazuje se dostavom projekta
 1. Prijavitelj je priložio Izvješće o energetskom pregledu zgrade, kao i važeći energetski certifikat ne stariji od 13.studenog 2012. godine; dokazuje se uvidom u projektni prijedlog
 1. Prijavitelj je priložio glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 01.srpnja 2013. godine; dokazuje se uvidom u projektni prijedlog
 1. Prijavitelj se obvezao provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove zgrade te se obvezao priložiti Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 1)
 1. Prijavitelj je priložio zadnji važeći akt koji dokazuje da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća; dokazuje se dostavom akta o gradnji sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)
 1. Predmet projektnog prijedloga je višestambena zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 2)
 1. Predmet projektnog prijedloga je višestambena zgrada u kojoj je najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, u trenutku podnošenja projektnog prijedloga; dokazuje se Ažuriranim popisom suvlasnika (Prilog 3)
 1. Natpolovična većina suvlasnika zgrade (koja se računa i po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika) je suglasna s obavljanjem radova energetske obnove višestambene zgrade; dokazuje se Odlukom o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade (Prilog 4)
 1. Predstavnik suvlasnika je od strane suvlasnika ovlašten za zastupanje, a upravitelj zgrade je od strane suvlasnika ovlašten za upravljanje zgradom; dokazuje se Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju zgradom
 1. Da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini od strane Podnositelja prijave i (su)vlasnika višestambene zgrade koji su suglasni sa obnovom; dokazuje se Izjavom Prijavitelja i suvlasnika višestambene zgrade koji su suglasni sa obnovom (Prilog 5)
 1. Spremnost ulaganja predviđenih vlastitih sredstava u određenom postotku za provedbu Projekta za koji se podnosi prijava, te prihvaćanje općih uvjeta ovog Javnog natječaja; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 6)
 1. Da subvencionirani iznos od strane Općine ne prelazi 30% investicije obnove; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 7)
 1. Cjelokupni iznos subvencioniranih sredstava Prijavitelj je obvezan utrošiti na obnovu; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 8)
 1. U narednih 5 (pet) godina podatke o potrošnji svih energenata Prijavitelj će dostavljati Općini na mjesečnoj razini; dokazuje se Izjavom Prijavitelja (Prilog 9)
 1. Izjava Prijavitelja da projektnim prijedlogom, odnosno provedbom istog neće doći do promjene vanjske vizure višestambene zgrade (primjerice boja fasade, boja krovnog pokrova) u odnosu na stanje prije početka obnove (Prilog 10)

 

 1. PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 

Članak 3.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Javnog natječaja su:

Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija.

Pod prihvatljivim aktivnostima podrazumijevaju se troškovi nabave materijala i izvođenja radova koji svojom namjenom i funkcijom doprinose povećanju energetske učinkovitosti, a nastali su nakon datuma objave ovog Javnog natječaja, ali i uz uvjet provjere početnih/zatečenih/završnih stanja terenskim pregledima.

 

 1. PRIHVATLJIVA KATEGORIJA IZDATAKA

 

Članak 4.

Sljedeća kategorija izdataka smatra se prihvatljivom:

 • trošak nabave materijala i izvođenja radova energetske obnove višestambene zgrade

 

 1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 

Članak 5.

Prijavitelj na ovaj Javni natječaj mora priložiti:

 1. Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac, u izvorniku i CD-u
 2. Vlasnički list, u izvorniku ili preslici, ne stariji od 60 dana, i u CD-u
 3. Preslika osobne iskaznice (fizička osoba) ili Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra upravitelja zgrade (pravna osoba); u preslici i CD-u
 4. Uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja ne vodi kazneni postupak; ne starije od 60 dana; u preslici i CD-u
 5. Međuvlasnički ugovor; u preslici i CD-u
 6. Ugovor o upravljanju zgradom; u preslici i CD-u
 7. Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat, ne stariji od 13.studenog 2012. godine; u CD-u
 8. Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade ne stariji od 01.srpnja 2013. godine; u CD-u
 9. zadnji važeći akt kojim dokazuje da je višestambena zgrada koja je predmet energetske obnove postojeća (sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13); u preslici i u CD-u
 10. Izjava Prijavitelja kojom se isti obvezao provesti energetski pregled zgrade nakon dovršetka energetske obnove zgrade te se obvezao priložiti Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat nakon izrade završnog izvješća nadzornog inženjera, a prije slanja završnog izvješća o provedbi projekta; u izvorniku i CD-u
 11. Izjava Prijavitelja da je predmet projektnog prijedloga višestambena zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro; u izvorniku i u CD-u
 12. Ažurirani popis suvlasnika iz kojeg je razvidno da je predmet projektnog prijedloga višestambena zgrada u kojoj je najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, u trenutku podnošenja projektnog prijedloga; u izvorniku i CD-u
 13. Odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade; u izvorniku i CD-u
 14. Izjava da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini od strane Prijavitelja i (su)vlasnika višestambene zgrade koji su suglasni sa obnovom; u izvorniku i CD-u
 15. Izjava Prijavitelja da je spreman sve troškove realizacije prijavljenih mjera prema Prijavi/Projektnom prijedlogu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora; u izvorniku i CD-u
 16. Izjava Prijavitelja da subvencionirani iznos od strane Općine ne prelazi 30% investicije obnove; u izvorniku i CD-u
 17. Izjava Prijavitelja da je cjelokupni iznos subvencioniranih sredstava obvezan utrošiti na obnovu; u izvorniku i CD-u
 18. Izjava Prijavitelja da će u narednih 5 (pet) godina podatke o potrošnji svih energenata od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, jednom mjesečno dostavljati Općini; u izvorniku i CD-u
 19. Izjava Prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta ovog Javnog natječaja i Pravilnika; u izvorniku i CD-u
 20. Izjava Prijavitelja da projektnim prijedlogom, odnosno provedbom istog neće doći do promjene vanjske vizure višestambene zgrade (primjerice boja fasade, boja krovnog pokrova) u odnosu na stanje prije početka obnove; u izvorniku i CD-u

Općina zadržava pravo od odabranih kandidata zatražiti izvornike isprava ili javnobilježnički ovjerene preslike isprava koje su priložene u prijavi. U slučaju nepodnošenja ili nepravodobnog podnošenja izvornika ili javnobilježnički ovjerenih preslika Općina će isključiti takvog kandidata.

 

 1. PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOG/ PRIJAVE

 

Članak 6.

Projektni prijedlog predaje se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

OPĆINA KOSTRENA

Jedinstveni upravni odjel

Sv.Lucija 38

51 221 Kostrena

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Javnog natječaja: „Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Općine Kostrena – ne otvarati“.

Projektni prijedlozi dostavljeni na način različit od gore navedenog (faks, e-pošta) ili dostavljeni na druge adrese biti će automatski isključeni.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj je 15. veljače 2017. godine

 

Prijave na Javni natječaj i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

Nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave podnesene protivno uvjetima ovog Javnog natječaja neće se razmatrati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Javnog natječaja kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Javni natječaj. Odgovori će biti upućeni natrag pošiljatelju pitanja u roku 7 dana od dana zaprimanja pošte na sljedeću adresu: kostrenavišestambene2016@gmail.com

 

 1. POSTUPAK DODJELE

 

Članak 7.

Postupak dodjele predstavlja sveobuhvatni postupak odabira projektnog prijedloga koji se sastoji od slijedećih faza postupka dodjele:

 1. Zaprimanje projektne dokumentacije/Prijave
 2. Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta
 3. Kreiranje Neslužbene liste – Korisnika sredstava
 4. Donošenje Odluke o financiranju

Postupak dodjele ne može trajati duže od 60 dana za pojedini projektni prijedlog, računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju o predmetnom projektnom prijedlogu.

U opravdanim slučajevima Povjerenstvo može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge ovog postupka dodjele.

 

Članak 8.

Projektni prijedlog mora se dostaviti na adresu unutar roka određenog ovim Javnim natječajem.

Nužni uvjeti koji moraju biti ispunjeni u svrhu zaprimanja projektnog prijedloga propisani su Pravilnikom.

Ako bilo koji od gore navedenih uvjeta nije ispunjen, projektni prijedlog se isključuje iz postupka dodjele. Međutim u razmatranje će se uzeti i projektni prijedlozi koji ne ispunjavaju samo jedan od postavljenih uvjeta (npr. na pošiljci nisu naznačeni svi zahtijevani podaci o Prijavitelju ili podaci o Javnom natječaju), s time da svi uvjeti moraju biti zadovoljeni na način da, bez otvaranja pošiljke, postoje podaci na temelju kojih se jasno moglo dalje postupati.

U slučaju da projektni prijedlog nije predan u propisanom roku, isti se isključuje iz postupka dodjele.

 

Članak 9.

Administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, provjeru prihvatljivosti projekta, kao i provođenja postupka dodjele provoditi će Povjerenstvo za Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na Području Općine Kostrena ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje će svojom Odlukom imenovati Općinska Načelnica i koje će biti sastavljeno od 3 (tri) člana.

O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik. Povjerenstvo svoje Odluke donosi većinom imenovanog broja članova.

Tijekom administrativne provjere projektnog prijedloga, administrativni kriteriji te posljedično i administrativna provjera, po svojoj naravi ne ulaze u sadržaj i kvalitetu samog projekta, već se u procesu provjere postupa prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakima za sve prijavitelje, obazirući se samo i isključivo na postavljene administrativne zahtjeve.

Za projektni prijedlog provjerava se administrativna prihvatljivost putem utvrđivanja:

 • da li je projektni prijedlog predan za odgovarajući Poziv na dostavu projektnih prijedloga
 • da li e li projektni prijedlog predan u roku
 • da li je projektni prijedlog napisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
 • da li e li projektni prijedlog predan na propisanom mediju i u propisanom formatu
 • da li projektni prijedlog istovjetan u svim dostavljenim formatima (u elektronskoj i papirnatoj verziji pripadajućeg obrasca)
 • da li je projektni prijedlog predan u dva primjerka, od čega je jedan izvornik, a jedan u elektroničkoj verziji

 

Članak 10.

Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo će utvrditi Neslužbenu listu Korisnika sredstava  koja će biti objavljena na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja, te se šalje na adresu svim Podnositeljima prijava.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od Podnositelja prijave može se osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na Natječaj zatražiti, po potrebi, dodatna dokumentacija koju je Podnositelj prijave na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije.

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu listu – Korisnika sredstava koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati osobno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave u roku 5 (pet) dana od dana zaprimanja Neslužbene liste – Korisnika sredstava na adresu Provoditelja natječaja, s naznakom: Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Općine Kostrena – Žalba na neslužbenu listu – Korisnika sredstava.

 

Članak 11.

Prije donošenja Odluke o financiranju Povjerenstvo provjerava je li došlo do promjena ili okolnosti koje bi može bitno odgodile uvrštavanje projektnog prijedloga u Odluku o financiranju ili utjecale na ispravnost dodjele.

Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele, a do iscrpljivanja raspoloživih sredstava.

Konačni odabir korisnika sufinanciranja vrši se prema redoslijedu zaprimanja projektni prijedloga/Prijava, a do iskorištenja sredstava iz čl.1 ovog Javnog natječaja. Prednost pri odabiru ima ranije zaprimljena prijava.

Prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga

Do trenutka potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u bilo kojoj fazi postupka dodjele, Prijavitelj pisanom obaviješću upućenom Općini Kostrena može povući svoj projektni prijedlog.

 

 1. POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

Članak 12.

Prije potpisivanja Ugovora, Prijavitelj/Korisnik mora dostaviti Izjavu, potpisanu od strane ovlaštene sobe kojom potvrđuje u odnosu na podatke dostavljene u projektnom prijedlogu da nisu nastupile značajnije promjene koje bi utjecale na ispravnost dodjele, te da su provedbeni kapaciteti ostali nepromijenjeni.

 

 1. OBJAVA REZULTATA JAVNOG NATJEČAJA

 

Članak 13.

Popis korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava biti će objavljen na internetskoj stranici Općine www.kostrena.hr  u roku 8 dana od dana potpisa zadnjeg Ugovora.

 

 

 1. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA

 

Članak 14.

Razdoblje provedbe projekta je 1 (jedna) godina od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnici sredstava kod kojih se prilikom kontrole (terenske, dokumentacije i sl.) utvrdi nenamjensko trošenje sredstava biti će dužni vratiti dodijeljena sredstva; ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavnim obrascem, ovim Javnim natječajem i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, Općina Kostrena ima pravo zatražiti povrat nenamjenski, odnosno neopravdano iskorištenih sredstava.

 

 1. OSTALE INFORMACIJE

 

Članak 15.

Ovaj Javni natječaj objavljen je na Internet stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr i na oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Svi dokumenti koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja mogu se preuzeti na Internet stranicama Općine Kostrena i u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena.

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni natječaj, Prijavitelj daje odobrenje Općini Kostrena da osnovne podatke o Prijavitelju i projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Mirela Marunić, dipl.ing.

Dokumentacija