Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi “DOM ZDRAVLJA”

  Zatvoren

Rok za prijavu
29. siječanj 2016. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 1/96, 68/98, 137/99, 22/00 73/00,129/00,114/00,79/06,141/06, 146/08,38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/12, 8/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 4/14, 7/15), te zaključka Općinske načelnice KLASA: 022-06/15-01/2 URBROJ: 2170-07-03-15-442 od 08. prosinca 2015. godine, Općina Kostrena dana 21. siječnja 2016. godine objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi “DOM ZDRAVLJA”

 1. PREDMET NATJEČAJADavanje u zakup prostorije u zgradi „ DOM ZDRAVLJA“ u Kostreni, Glavani 89 A i to prostorija na prvom katu zgrade, s lijeve strane od ulaza s površinom od 8 m2 sa početnom cijenom od 1,75 kn/m2.Djelatnost: namjena za neprofitabilne udruge građana Općine Kostrena čija je djelatnost povezana sa ekologijom te zaštitim prirode i prirodnih resursa.Vrijeme zakupa: 5 (pet) godina
 2. NAČIN I UVJETI NATJEČAJADavanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda udruga građana Općine Kostrena uz prethodnu uplatu garantnog pologa u iznosu od 200,00 HRK u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj IBAN HR 1723400091853800000, Model 68, Poziv na broj 7722 – OIB uplatitelja.Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom garantnom pologu neće se razmatrati.Najpovoljnijem natjecatelju uplaćeni iznos garantnog pologa uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat garantnog pologa.Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

  U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze o zakupu ili ih neuredno ispunjava.

 3. SADRŽAJ PONUDEPonuda mora sadržavati:
  • Naziv udruge građana, OIB, adresu sjedišta te naznaku žiro računa za povrat garantnog pologa
  • Dokaz o uplati garantnog pologa
  • Presliku izvoda iz Registra udruga građana kao i dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje
  • Pismenu izjavu o visini iznosa početne cijene zakupnine koja ne može biti niža od objavljene
  • Kontakt broj
 4. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDAPonude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI – prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora˝.Rok za podnošenje prijave je 29. siječanj 2016. godine.Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.Javno otvaranje ponuda održati će se 02. veljače 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10:00 sati.
 5. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJANajpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji zadovoljava uvijete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu zakupnine. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno nadmetanje.O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 6. OSTALOJavni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena.Općina Kostrena zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj ukoliko se ustanove nepravilnosti koje bi mogle utjecati na postupak, odnosno rezultate natječaja. Takva je odluka konačna.Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon: 209-072.

KLASA: 372-03/15-01/12
URBROJ: 2170-07-03-16-3
OPĆINA KOSTRENA