Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena u zgradi na adresi Ive Šodića 18B

  Zatvoren

Rok za prijavu
07. lipanj 2016. godine

Temeljem odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/12, 8/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 4/14, 7/15), te odluke Općinske načelnice KLASA: 022-06/16-01/2 URBROJ: 2170-07-03-16-160 od 03. svibnja 2016. godine, Općina Kostrena dana 30. svibnja 2016. godine objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
u zgradi na adresi Ive Šodića 18B

I. PREDMET NATJEČAJA

Davanje u zakup prostorije u zgradi na adresi Ive Šodića 18B u Kostreni, i to prostorija koja se nalazi u prizemlju zgrade s površinom od 49,33 m2 s početnom cijenom od 1,75 kn/m2 uvećano za porez na dodanu vrijednost.

Djelatnost: namjena za neprofitabilne udruge građana Općine Kostrena čija je djelatnost povezana sa ekologijom te zaštitim prirode i prirodnih resursa.

Vrijeme zakupa: 5 (pet) godina

II. NAČIN I UVJETI NATJEČAJA

Davanje u zakup poslovne prostorije u vlasništvu Općine Kostrena obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda udruga građana Općine Kostrena uz prethodnu uplatu garantnog pologa u iznosu od 200,00 HRK u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj IBAN HR 1723400091853800000, Model 68, Poziv na broj 7722 – OIB uplatitelja.

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplaćenom garantnom pologu neće se razmatrati.

Najpovoljnijem natjecatelju uplaćeni iznos garantnog pologa uračunava se u cijenu zakupnine, dok se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od sklapanja ugovora te gubi pravo na povrat garantnog pologa.

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora održat će se i u slučaju da se javi samo jedan ponuditelj.

U natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, a koji ne ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili neuredno ispunjava obveze prema Općini Kostrena.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • Naziv udruge građana, OIB, adresu sjedišta te naznaku žiro računa za povrat garantnog pologa
  • Oznaku poslovnog prostora
  • Dokaz o uplati garantnog pologa
  • Presliku izvoda iz Registra udruga građana kao i dokaz o osobi ovlaštenoj za zastupanje
  • Ponuđenu mjesečnu zakupninu koja ne može biti niža od objavljene
  • Potvrdu da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Općini Kostrena
  • Kontakt broj

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom “NE OTVARATI – prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora”.

Rok za podnošenje prijave je 07. lipanj 2016. godine.

Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održati će se 10. lipnja 2016. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10:00 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji zadovoljava uvijete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu zakupnine. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, na dan otvaranja ponuda provest će se usmeno nadmetanje.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

VI. OSTALO

Javni natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Kostrena.

Općina Kostrena u svakom trenutku zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj.

Poslovni prostor koje je predmet javnog natječaja može se pregledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u razdoblju od 10.00 do 12.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon.

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefon: 209-072.

KLASA: 053-01/16-01/16
URBROJ: 2170-07-03-16-3