Javni poziv za prijavu programa i projekata javnih potreba iz područja sporta sportske zajednice Općine Kostrena u 2018. godini

Dokumentacija

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76., stavka 3. i 5. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10 i 86/12, 85/15 i 19/16), Sportska zajednica Općine Kostrena objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA

IZ PODRUČJA SPORTA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE KOSTRENA U 2018. GODINI

I.

Predmet poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu programa javnih potreba u sportu, koje će sufinancirati Sportska zajednica Općine Kostrena iz Proračuna Općine Kostrena u 2018. godini.

 

II.

Sredstvima iz Proračuna Općine Kostrena za 2018. godinu sufinancirat će se sljedeći programi iz područja sporta:

 1. Redovita djelatnost sportskih udruga,
 2. «Škole» sportova za djecu i mladež (sportske škole, sportska obuka),
 3. Sudjelovanje na natjecanjima,
 4. Priprema sportaša,
 5. Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu,
 6. Unapređenje stručne djelatnosti u sportu,
 7. Organizacija sportskih manifestacija.

 

III.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Općini Kostrena koje temeljem Zakona o sportu te Zakona o udrugama mogu obavljati djelatnost sporta.

Prihvatljivi prijavitelji, za svako programsko područje zasebno, navedeni su u Pravilniku o postupku podnošenja prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Sportske zajednice Općine Kostrena.

 

IV.

Prijave programa podnose se u pisanom obliku za svako programsko područje posebno.

Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obvezno sadrži:

 • Ispunjeni obrazac Pristupnice,
 • Prijedlog programa uz detaljno obrazloženje (obrazac 1-OPP – Opisni podaci o programu),
 • Proračun programa (obrazac 2-PP, planirani prihodi i rashodi predloženog programa),
 • Ispis iz Registra udruga (dostupan na www.registri.uprava.hr/#!udruge) ili potvrda o predaji zahtjeva za upis promjena u Registar udruga RH (ako promjena nije vidljiva na mrežnim stranicama Registra udruga), odnosno izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 3 mjeseca (za ustanove i trgovačka društva),
 • Presliku isprave kojom se dokazuje stručna osposobljenost osoba koje će realizirati prijavljeni program
 • Iznos kojim se financirala udruga iz proračuna Općine Kostrena u 2016. g.
 • Potpisanu izjavu o istinitosti i vjerodostojnosti podataka (Obrazac 3).

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Pravilnicima dostupni na mrežnim stranicama Općine Kostrena (www.kostrena.hr).

 

V.

Prijedlozi Programa s popratnom dokumentacijom, pripremljeni u skladu s ovim Pozivom dostavljaju se poštom preporučeno, putem dostavljača ili osobno u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa predlagatelja na adresu:

Sportska zajednica Općine Kostrena
Žuknica 1b 51 221 Kostrena

 

VI.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 30 dana, a završava 15. siječnja  2018. godine.

Prijave koje se ne dostave u roku neće se razmatrati. Prijavitelji čiji projekti i programi nisu ušli u sustav sufinanciranja biti će obaviješteni putem elektronske pošte te imaju mogućnost izjave prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj  095 916 82 57, ili putem elektronske pošte na adresu s.z.kostrena@gmail.com.

 

Predsjednica
Tanja Malec, dipl. iur.

Dokumentacija