kostrena-anchor

Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2017. godini

  OtvorenDokumentacija

 1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva u Općini Kostrena u 2017. godini.
 2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju podizanje zdravstvenog standarda mještana kroz sljedeće djelatnosti:
  • edukativni programi za djecu osnovne škole
  • medicinsko-rekreativni programi za djecu školske i predškolske dobi
  • medicinsko-rekreativni programi za mještane
  • zdravstveni pregledi u cilju prevencije bolesti
   • fizikalna terapija – specijalistički pregled, konzultacija, procjena sposobnosti, dijagnostika UZV lokomotornog sustava, denzitometrija, ultrazvuk po Szelceru, vježbe nakon poroda
   • kardiologija – specijalistički pregled, UZV-CD srca i ergometrija, UZV-CD srca i holter, UZV-CD srca i luka aorte, pregled i EKG, Holter monitoring 24h snimanje EKG pomoću magnetnog zapisa i prijenosnog uređaja, testiranje pacemakera
   • endokrinologija – specijalistički pregled, prošireni pregled endokrinologa s uputama o prehrani
   • urologija – specijalistički pregled
   • radiologija – intravenozna ili infuzijska urografija, mamografija u oba smjera jedne dojke, dezintometrija s očitavanjem nalaza, UZV abdomena, UZV dojki, UZV i punkcija dojki s citološkim nalazom, UZV prostate i mokraćnog mjehura, transkranijalni color doppler, CD arterija, karotida, vena i arterija
 3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 200.000,00
 4. Pravo podnošenja prijedloga  na natječaj imaju  udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projekti provode na području Općine Kostrena ili je projekt namijenjen mještanima Općine Kostrena, a provodi se na području Primorsko-goranske županije. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.
  Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.
 6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
  • opis programa ili projekta, Obrazac 1
  • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
  • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
  • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar ne stariju od 3 mjeseca)
  • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
  • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (dokaz da je godišnji financijski izvještaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj predan nadležnoj FINA agenciji)
  • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

  Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

 7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do 14. travnja 2017. godine.
  Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području zdravstva za 2017. godinu“.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2017. godinu.
 9. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

Općinska načelnica

Mirela Marunić, dipl.ing.

 

 

Dokumentacija