Natječaj za radno mjesto odgojitelj predškolske djece

  Zatvoren

Rok za prijavu
30. ožujka 2016. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća održanog 21. ožujka 2016. godine Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

Natječaj za radno mjesto

Odgojitelj predškolske djece
1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
(zamjena za privremeno nenazočnog radnika)

Uvjeti natječaja:

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97).

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 3 mjeseca)
  • potvrdu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

Natječaj traje od 22. ožujka 2016. godine do 30. ožujka 2016. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić “Zlatna ribica”, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj – ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/16-01/1
URBROJ: 2170-07-54-16-1
Kostrena, 21. ožujka 2016.