Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece

  Zatvoren

Rok za prijavu
16. svibnja 2016. godine

Temeljem Odluke Upravnog vijeća održanog 28.travnja 2016. godine Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE

l izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
(zamjena za privremeno nenazočnog radnika)

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94113) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) potvrdu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Natječaj traje od 9. svibnja 2016. godine do 16. svibnja 2016. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica”, Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom roku.