Oglas za javno prikupljanje ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
31.07.2017. 23:59

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), članka 19. i 21. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 11/14 i Službene novine Općine Kostrena broj 5/15) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 022-06/17-01/2, URBROJ: 2170-07-03-17-35 od 11. srpnja 2017. godine, objavljuje se

 

OGLAS ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

za obavljanje  poslova komunalne  djelatnosti  održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena

I. Predmet natječaja su poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kostrena i to radovi na redovnom i izvanrednom održavanju.

II. Ponuda mora sadržavati:

1. Naziv i točnu adresu ponuditelja

2. Jedinične cijene za radove održavanja prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji

3. Obvezne priloge – dokumente iz točke III.

 

III.  Dokumenti uz ponudu:

1. Izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za poslove za koje podnosi ponudu

2. Obrazac o bonitetu (BON 1)

3. Obrazac o bonitetu (BON 2 ili SOL2)

4. Važeće polica osiguranja od djelatnosti,

5. Izjava o ukupnom prometu ponuditelja u posljednje tri godine (201, 2015. i 2016.),

6. Izjava odgovorne osobe ponuditelja u skladu s točkom 1.a) i III.1.b) natječajne Dokumentacije,

7. Dokaz o urednom ispunjenju obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

8. Referentnu listu (popis) izvršenih ugovora vezanih uz obavljanje istih ili sličnih poslova koji su predmet ovog oglasa u posljednjih pet godina s priloženim potvrdama naručitelja o uredno izvršenim radovima,

9. Popis kadrova (tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor sa traženim dokazima),

10. Popis alata, uređaja i opreme koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovor

11. Izjava o broju radnika u posljednje tri godine, s traženim dokazima,

12. Izjava  da  je  ponuditelj  izvršio  sve  poslovne  ili  financijske  obveze  prema  Općini Kostrena  i  prije objavljivanja ovog oglasa i da s Općinom Kostrena ne vodi upravni ili sudski spor,

13. Dokaz o posjedovanju lokacije priručnog skladišta građevinskog materijala i smještaja za radnike na lokaciji ne daljoj od 30 km od Općine Kostrena,

14. Dokaz o posjedovanju ili ugovor o dugoročnom najmu specijalnih vozila za obavljanje zimske službe,

15. Izjavu o uspostavljanju zimske službe,

16. Izjavu o uspostavljanju cjelodnevnog dežurstva u slučaju hitnih intervencija,

17. Popis podisporučitelja,

18. Jamstvo za ozbiljnost ponude – bezuvjetna bankarska garancija na prvi poziv u vrijednosti od 200.000,00 kuna,

19. Izjavu ponuditelja da je izvršio pregled dokumentacije, te da na istu nema primjedbe,

20. Izjavu ponuditelja da samostalno izvodi najmanje 51% ponuđenih radova,

21. Upisane jedinične cijene za sve stavke predviđenih radova, u Popisu radova održavanja,

22. Ispunjen kontrolni troškovnik s jediničnim cijenama za radove održavanja,

23. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora iz natječajne dokumentacije.

 

Sva dokumentacija mora biti priložena u izvorniku i ovjerenoj preslici.

IV. Kriteriji za odabir su:

1. Kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva)

2. Sposobnost ponuditelja za dugoročnost održivost razvoja i za kvalitetno obavljanje posla

3. Cijena pružanja usluge

 

V. Ugovor o obavljanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta ugovara se na period od  dvadeset četiri (24)

mjeseca od dana potpisa ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta.

 

Dokumentaciju za izradu ponude moguće je preuzeti u prostorijama Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati, do isteka roka za predaju ponuda ili na službenoj Internet stranici Općine Kostrena http://www.kostrena.hr/

Ponude koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju, kao i ponude čija dokumentacija nije u izvorniku ili ovjerenoj preslici smatrati će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje.

Ponudu  treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Kostrena, p.p. 15, 51221 Kostrena, s     naznakom  „PONUDA – OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA“ – NE OTVARATI, u roku od 15 dana od dana objave u glasilu „Novi list“.

Javno otvaranje održat će se 07. kolovoza 2017. godine u 13:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sv.

Lucija 38, 51221 Kostrena.

Nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.

Općina Kostrena pridržava pravo u svakom trenutku poništiti oglas kao i pravo da odbije pojedinačne ili sve pristigle ponude.

Odluku o odabiru donosi Općinsko vijeće Općine Kostrena, o čemu će svi podnositelji ponuda biti izvješteni u zakonskom roku.