OPĆINA KOSTRENA PREUZELA OBVEZU OBRAČUNA NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Općina Kostrena je s 1. siječnja 2017. godine preuzela od Hrvatskih voda poslove dostave rješenja o obračunu naknade za uređenje voda i poslove naplate naknade za uređenje voda. Iznos naknade za uređenje voda naplaćivat će se zajedno s komunalnom naknadom putem jedinstvene uplatnice, koja će uz iznos komunalne naknade sadržavati i zasebno iskazan iznos, obračunske elemente i način obračuna naknade za uređenje voda. Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada, naplaćuje se i naknada za uređenje voda, a obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.

Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik nekretnine ili drugi zakoniti posjednik ili korisnik nekretnine. Osnovica za obračun naknade za uređenje voda je četvorni metar (m2). Visina naknade određena je Uredbom o visini naknade za uređenje voda. Važno je naglasiti kako se ne radi o novoj obvezi plaćanja, niti će se time povećati troškovi kućanstva ili poslovne djelatnosti. Obveznici plaćanja naknadu su do sada plaćali izravno Hrvatskim vodama zasebnim uplatnicama.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju, gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode i podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, mještani se mogu obratiti stručnim službama Općine Kostrena.