Osoba za nepravilnosti

Temeljem članka 36. stavak 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06), Ministar financija donio je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Naputkom je propisana obaveza jedinica lokalne samouprave na objavljivanje kontakt informacija osobe za nepravilnosti.

 

Ime i prezime: Predrag Petrović
Telefon: 051/209-031
Fax: 051/289-400
E-mail adresa: predrag.petrovic@kostrena.hr