PLAN PRIJAMA u službu za 2017.godinu

  OtvorenDokumentacija

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11) i članka 44 . Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 10/13, 17/14), a u suglasju s Proračunom Općine Kostrena za 2017. godinu (“Službene novine Općine Kostrena” br. l 0/16), Općinska načelnica na sjednici održanoj 24. siječnja 2017. godine, utvrđuje

PLAN PRIJAMA u službu za 2017.godinu

Članak I.

Ovim Planom prijama u službu za 2017.godinu ( u nastavku: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 20 17.godinu.

 

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrđenje sukladno Pravilniku o unutarnjem redu (“Službene novine PGŽ” broj 02/14, “Službene novine Općine Kostrena” broj 06/15, 1/16, 5/16, 8/16), te je stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iskazano u tablici u privitku koja čini sastavni dio ovog Plana.

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u “Službenim novinama Općine Kostrena” i na web stranici Općine Kostrena.