Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

KLASA: 022-06/17-01/2

URBROJ: 2170-07-03-17-56

Kostrena, 31. siječnja 2017.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 10/13, 17/14),  a u svezi članka 11. stavak 6. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), Općinska načelnica Općine Kostrena donosi

 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI

 

I.

NAZIV OPĆEG AKTA

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA

(KVARTAL)

NOSITELJ IZRADE I PROVEDBE SAVJETOVANJA
1. Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata 1.kvartal Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove putem interneta
2. Odluka o lokalnim porezima 1.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
3. Program poticanja poduzetništva za 2017. godinu 1.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
4. Odluka o porezu na nekretnine 3.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
5. Odluka o vrijednosti boda za obračun poreza za nekretnine 3.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
6. I. izmjene Proračuna za 2017. godinu 3.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
7. Proračun Općine Kostrena za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 4.kvartal Služba za financije i gospodarstvo putem interneta
 

8.

Odluka o zabrani ili ograničenju izvođenja građevinskih radova na području Općine Kostrena  

4.kvartal

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje putem interneta

 

II.

U postupku donošenja općih akata kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kostrena provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za svaki pojedinačni nacrt općeg akta.

 

III.

Ovaj Plan objavit će se na web stranicama Općine Kostrena.

 

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing.