PONOVNI Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Kostrena

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
30. lipnja 2017.

Datum i vrijeme objave
17. svibnja 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 402-07/17-01/1
URBROJ: 2170-07-04-17-2
Kostrena: 17.svibnja 2017.

Općina Kostrena dana 17. svibnja 2017. godine raspisuje slijedeći:

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

na području Općine Kostrena

 

PREDMET NATJEČAJA

 Članak 1.

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja i zbrinjavanja  krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Općine Kostrena.

Objekti u smislu ovog natječaja su:

 • stambeni objekti (neovisno o veličini i broju stanova)
 • poslovni objekti
 • pomoćni objekti uz osnovne objekte iz prve kategorije
 • poljoprivredni objekti

Natječaj provodi Općina Kostrena (u tekstu: Provoditelj natječaja).

Natječaj je otvoren od 17. svibnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencije) Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba za uklanjanje i zbrinjavanje krovnih pokrova na objektu koji se nalazi na području Općine Kostrena, a koji je u njezinom vlasništvu ili u suvlasništvu (uz obveznu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika).

Postojeća građevina/objekt sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) je svaka građevina koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

Predmet ovog Javnog natječaja nisu objekti:

 • čija je gradnja u tijeku i
 • oni za koje je pokrenut, a nije okončan, postupak legalizacije – sukladno odredbama Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) – sve do okončanja

 

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

 Članak 2.

Troškove uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest i dobavu materijala/novih krovnih pokrova bez azbesta, sa objekata koji se nalaze na području Općine Kostrena subvencionirat će se Provoditelj natječaja.

Provoditelj natječaja subvencionirati će samo opravdane troškove radova u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, a koji su nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda kojim će utvrditi točnost prijavljenih podataka.

Ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku uklanjanja krovnih pokrova smatrati će se neprihvatljivima te će iste u cijelosti snositi Podnositelj prijave.

Kako bi se svi redovni troškovi u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest smatrali opravdanima potrebno je:

 • osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova, te dokaze o izvedenim radovima montaže istog

VISINA, UDJEL SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Članak 3.

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 36.000,00 kuna (tridesetšestisućakuna), a osigurana su kroz sredstva proračuna Općine Kostrena za 2017. godinu.

Opravdani troškovi uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 120,00 (stodvadesetkunapometrukvadratnom) kn/ m2, a iznos koji će Provoditelj  natječaja prilikom isplate subvencije Podnositelju prijave/Korisniku subvencije umanjiti za zbrinjavanje u iznosu od 2,50 kn/kg (dvijekuneipedesetlipapokilogramu),tj.40,00kn/m2 (četrdesetkunapometrukvadratnom) uklonjenog i zbrinutog azbestnog pokrova.

Najveći iznos nepovratnih novčanih sredstava po objektu koji Podnositelj prijave može ostvariti je 12.000,00 kn (dvanaesttisućakuna) sa PDV-om.

Podnositelj prijave na ovaj Natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

 

OBAVEZNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

 Članak 4.

 Podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg potpisuje vlasnik predmetnog objekta ili u slučaju većeg broja suvlasnika svi suvlasnici (Prilog 1); u izvorniku
 2. potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2); u izvorniku
 3. obostrani preslik osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)
 4. ukoliko postoji više suvlasnika objekta pisanu suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 3), u izvorniku
 5. zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest; u izvorniku, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Javnog natječaja
 6. dokaz o legalno izgrađenom objektu na kojem se planiraju izvesti radovi uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest: a) Izvršni akt  za  građenje  (građevinska  dozvola,  rješenje  o  uvjetima  građenja, potvrda  glavnog  projekta,  rješenje  za  građenje,  građevna  dozvola,  lokacijska dozvola  kojom  se  dozvoljava  građenje,  građevna  dozvola  za  jednostavne građevine,  rješenje  o  uvjetima  uređenja  prostora,  rješenje  kojim  se  odobrava građenje) ili; b) Izvršni akt za uporabu (uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da  se  za  uporabu  građevine  ne  izdaje  akt  za  uporabu,  dozvola  za  upotrebu, uporabna  dozvola  za  određene  građevine:  Uporabna  dozvola  za  građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007., Uporabna dozvola  za  građevinu  izgrađenu  do    veljače  1968.,  Uporabna  dozvola  za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, Uporabna dozvola za građevinu čiji je akt za građenje uništen, akt za uporabu  građevine  u  smislu  članka  174.  stavka  1.  i 2.  Zakona  o  gradnji,  izdan odnosno  pribavljen  na  temelju  zakona  koji  je  važio prije  stupanja  na  snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) ili; c) Izvršni akt za ozakonjenje (legalizaciju): rješenje o izvedenom stanju izdano temeljem Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) ili Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) ili; d) Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom zgradom: Uvjerenje katastarskog ureda, središnjeg ureda Državne geodetske uprave ili upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15.02.1968
 7. neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača radova s detaljnom specifikacijom opreme i radova, pečatom i potpisom izvođača, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog natječaja; u preslici
 8. Izjava podnositelja prijave – energetska učinkovitost (Prilog 5); u slučaju da je primijenjivo; u izvorniku
 9. Potvrda o statusu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ured državne uprave u RH prema mjestu prebivališta, odnosno potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; u slučaju da je primjenjivo; u preslici

Sve podnesene Prijave na ovaj Javni natječaj predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata.

Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PRIJAVE

Članak 5.

Prijava na natječaj se vrši dostavom dokumentacije preporučenom pošiljkom na adresu Općine Kostrena, Sv.Lucija 38, 51 221 Kostrena ili se predaje osobno u Pisarnici Općine Kostrena u zatvorenoj omotnici s jasno naznačenim imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave uz naznaku – Ne otvaraj- prijava na natječaj uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Kostrena.

Podnositelj prijave je obvezan prilikom dostave prijave (ili osobno ili putem pošte) od djelatnika Pisarnice/ djelatnika poštanskog ureda zaprimiti potvrdu primitka s potpisom, datumom i vremenom predaje prijave.

Prijave će se zaprimati od 17. svibnja 2017.godine do 30. lipnja 2017. godine.

Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

PREGLED PRIJAVA

Članak 6.

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano sukladno čl.9 Pravilnika provjerava cjelovitost pristigle dokumentacije te točnost vrijednosti upisanih u Prijavni obrazac. U svrhu provjere točnosti upisanih vrijednosti obaviti će se terenski pregled prijavljenih objekata s cjelovitom dokumentacijom. Pregledom će se utvrditi usklađenost upisanih vrijednosti u Prijavnom obrascu sa zatečenim stanjem na terenu s priloženom fotodokumentacijom kao dokazom postojećeg stanja.

Pri pregledu pristiglih prijava obvezno se provjerava:

 • pravovremenost pristigle prijave
 • zadovoljavanje uvjeta Podnositelja prijave (sukladno čl.5 Pravilnika)
 • cjelovitost prijave prema obveznoj natječajnoj dokumentaciji (sukladno čl.6 Pravilnika)
 • točnost podataka upisanih u Prijavni obrazac (sukladno čl.9 Pravilnika)

Ukoliko prijava ne zadovoljava navedene uvjete, isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

 

Članak 7.

Provoditelj natječaja će provjeriti točnost prijavljenih zatečenih stanja objekata terenskim pregledima prije ocjenjivanja zahtjeva fizičkih osoba.

Uz zadovoljavanje uvjeta Natječaja, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i konačni odabir Korisnika sredstava vršit će se na temelju liste sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

 

 1. Namjena objekta ( do 20 bodova)
 •  stambena (20 bodova)
 • poslovna (15 bodova)
 • pomoćne građevine uz osnovne građevine iz prve kategorije (10 bodova)
 • poljoprivredne građevine (10 bodova)

 

 1. Veličina krova – tlocrtna površina (do 20 bodova)
 •  od 151 m2 i više (20 bodova)
 • od 101 m2 do 150 m2 (15 bodova)
 • od 51 m2 do 100 m2 (10 bodova)
 • od 0 do 50 m2 (5 bodova)

 

 1. Poticanje energetske učinkovitosti (do 20 bodova)
 •  Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice – krovišta (U ≤ 0,25 W/m² za krov ili strop prema negrijanom prostoru) ( 20 bodova)

 

 1. Status Branitelja (10 bodova)
 • potvrda o statusu Hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje Ured državne uprave u RH prema mjestu prebivališta, odnosno potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Ukoliko se u Prijavnom obrascu ne navedu kriterij namjene objekta/veličine krova/poticanje energetske učinkovitosti/branitelji, sukladno čl.10 Pravilnika, Provoditelj natječaja neće dodijeliti bodove za predmetni kriterij.

Najveći broj bodova koji se može ostvariti iznosi 70 bodova.

 

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

Članak 8.

Po obradi svih pristiglih prijava Povjerenstvo će utvrditi Neslužbenu bodovnu listu podnositelja prijava koja će biti objavljena na Internetskim stranicama Provoditelja natječaja, te se šalje na adresu svim Podnositeljima prijava.

Prilikom ocjenjivanja pristiglih prijava od Podnositelja prijave može se osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na Natječaj zatražiti, po potrebi, dodatna dokumentacija koju je Podnositelj prijave na zahtjev dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije.

Ukoliko za više Podnositelja prijava bude dodijeljen jednak broj bodova, bodovna lista će se generirati na osnovu urudžbenog datuma dostavljene prijave, po kriteriju da prijave koje su dostavljene na raniji datum, odnosno raniji sat imaju prednost.

 

ŽALBENI POSTUPAK ZA PODNOSITELJE PRIJAVA

 Članak 9.

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati osobno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave u roku 5 (pet) dana od dana zaprimanja Neslužbene bodovne liste na adresu Provoditelja natječaja, s naznakom: Program uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području općine Kostrena – Žalba na neslužbenu bodovnu listu.

 

ODABIR KORISNIKA SUFINANCIRANJA

 Članak 10.

Povjerenstvo u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbe utvrđuje Konačnu bodovnu listu podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije (u tekstu: Zaključak) koji će Provoditelj natječaja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Na temelju dostavljene navedene dokumentacije s odabranim fizičkim osobama sklopiti će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest Provoditelja natječaja i Podnositelja prijave/Korisnika subvencije, a Ugovorom kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

 

ISPLATA IZNOSA SUFINANCIRANJA

Članak 11.

Provoditelj natječaja dužan je osigurati pregled izvršenih radova i ugrađenog krovnog pokrova prije isplate bespovratnih sredstava fizičkim osobama. Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara zahtjevu fizičke osobe za isplatu sredstava, Provoditelj natječaja zadržava pravo neisplaćivanja istih.

Za isplatu subvencije Podnositelj prijave/Korisnik subvencije dužan je Provoditelju natječaja dostaviti Zahtjev za isplatu subvencije (Prilog 4), te uz isti priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. račun za nabavu i ugradnju novog odgovarajućeg krovnog pokrova (izvornik ili ovjerenu presliku). Ukoliko Podnositelj zahtjeva radove na montaži novog krovnog pokrova vrši samostalno opravdani troškovi će biti isključivo oni koji su nastali za nabavu materijala, dok troškovi rada na ugradnji i montaži neće biti predmet sufinanciranja.
 2. fotografije o zamijenjenom pokrovu koji ne sadrži azbest

 

KONTROLNI PREGLED

 Članak 12.

Nakon zaprimanja Zahtjeva za isplatu subvencije, u roku od 15 dana, izvršiti će se pregled objekata od strane ovlaštenih predstavnika Provoditelja natječaja kojim će se utvrditi usklađenost činjeničnog stanja s podacima iskazanim u Zahtjevu za isplatu subvencije

 

ISPLATA SUFINANCIRANJA

Članak 13.

U slučaju zadovoljavanja svih uvjeta za isplatu, a sukladno Uvjetima Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi subvencioniranja troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest Provoditelj natječaja će Podnositelju prijave u roku 15 dana od dana terenskog pregleda objekta izvršiti isplatu novčanih sredstava na ime subvencije.

Podnositelj prijave dužan je realizirati projekt i podnijeti Zahtjev za isplatu subvencije najkasnije u roku 90 dana od dana donošenja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije.

Preostali iznos ukupne investicije osigurava fizička osoba koja podnosi prijavu.

Ukoliko odabrani Podnositelj prijave ne realizira predmetni projekt i ne podnese Zahtjev za isplatu subvencije u roku 90 dana od dana donošenja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije smatrati će se da je isti odustao od provedbe projekta.

 

ODUSTAJANJE OD PROVEDBE PROGRAMA I SUBVENCIONIRANJE PROJEKTA

Članak 14.

Korisnik sufinanciranja može odustati od provedbe programa u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije.

U tom slučaju prije zadanog roka za predaju Zahtjeva za isplatu subvencije dužan je u pisanoj formi, obavijestiti Provoditelja natječaja o odustajanju od realizacije projekta.

Ukoliko Korisnik sufinanciranja ne provede programom predviđene radove, te ne preda Zahtjev za isplatu subvencije sa svom potrebnom dokumentacijom, a nije dostavio pisanu Izjavu o odustajanju od realizacije projekta kojom pravda nemogućnost provedbe radova, gubi pravo na sudjelovanje u natječajima Provoditelja natječaja u iduće 2 (dvije) godine, ne računajući godinu u kojoj se prijavio.

Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, Korisnik sufinanciranja dostavlja putem preporučene pošiljke s povratnicom ili istu predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Korisnika sufinanciranja na adresu Provoditelja natječaja, uz naznaku: „Program uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Kostrena – Izjava o odustajanju“.

 

PRILOZI

 Članak 15.

Prilog 1. Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje Programa uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Kostrena

Prilog 2. Izjava o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta javnog natječaja

Prilog 3. Suglasnost suvlasnika

Prilog 4. Zahtjev za isplatu subvencija

Prilog 5. Izjava Podnositelja prijave – energetska učinkovitost

 

OSTALE INFORMACIJE

Članak 16.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Provoditelja natječaja:

Općina Kostrena
Jedinstveni upravni odjel
Sv.Lucija 38, 51 221 Kostrena

Uz naznaku:

Ne otvarati – prijava na „Program uklanjanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Kostrena“

Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima objavljen je na službenim Internet stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr, a može se preuzeti i osobno u Pisarnici Općine Kostrena.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Natječaja kontinuirano postavljati pitanja vezana uz  Natječaj. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Natječaj. Odgovori će se dostaviti natrag mailom pošiljatelju tijekom trajanja Natječaja u roku 7 (sedam) dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Natječaj moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: kostrenabezazbesta@gmail.com

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, Korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijave i o prijavljenom projektu objavi na službenim Internet stranicama Provoditelja natječaja, te u drugim službenim izvještajima.

 

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.

Dokumentacija