Poziv za dostavu ponude za nabavku udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2017./2018.

  ZatvorenDokumentacija

Rok za prijavu
14. srpnja 2017.

Datum i vrijeme objave
6. srpnja 2017.

KLASA: 602-02/17-01/14
URBROJ: 2170-07-04-2-17-2
Kostrena, 6. srpnja 2017.

Na temelju Plana nabave za 2017. godinu i članka 7. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 021-05/17-01/3 URBROJ: 2170-07-01-17-14 od 12. travnja 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove upućuje poziv natjecateljima za dostavu ponude za nabavku udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2017./2018.

 1. Naručitelj: Općina Kostrena, Kostrena, Sv. Lucija 38, OIB 32131316182.
 2. Predmet nabave: nabavka udžbenika za osnovnu školu za školsku godinu 2017./2018.
 3. Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna bez PDV-a
 4. Kriterij za odabir ponude je ponuda s najnižom cijenom ponuđene usluge.
 5. Ostali uvjeti nabave:
  1. Cijena ponude dostavlja se na Obrascu 1 – nabavka udžbenika i Obrascu 2 – nabavka radnih bilježnica i likovnih mapa koji su sastavni dio ovog poziva.
  2. Ponuditelji su obavezni dostaviti jediničnu cijenu po stavci bez uključenog PDV-a, te ukupnu cijenu za traženo bez uključenog PDV-a, kao i cijenu s PDV-om.
  3. Ponuditelji su obavezni izvršiti dostavu udžbenika u Osnovnu školu Kostrena najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine.
 6. Rok za dostavu ponude je 14. srpnja 2017. godine do 10.00 sati. Ponude se predaju u elektronskom obliku na mail borka.reljac@kostrena.hr s naznakom „Ponuda za nabavku udžbenika“.
 7. Kontakt osoba: Borka Reljac, 051 /209-041, borka.reljac@kostrena.hr
 8. Datum objave poziva na web stranici Općine Kostrena: 6. srpnja 2017. godine.

Pročelnik
Egon Dujmić, dipl. ing. građ.