Poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. godinu

Dokumentacija

KLASA: 410-01/17-01/1
URBROJ: 2170-07-04-17-1
Kostrena, 11. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine Broj115/16)) i članka 12. Odluke o porezima Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena – godina 2 – broj 9) Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena objavljuje:

POZIV za podnošenje prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. godinu

 

I.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da dostave do 31. ožujka 2017. godine prijavu za utvrđivanje poreza na kuće za odmor.

 

II.

Prema članku 8. Odluke o porezima Općine Kostrena propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Kostrena.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koristi za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici. Vlasnikom odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuće za odmor ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku. Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik plaća godišnji porez na kuće za odmor umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Poreznu prijavu za 2017. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće evidencije Općine Kostrena došlo do promjene stanja korisne površine, promjene vlasništva, kao i novi vlasnici kuća za odmor.

 

III.

Obrasci prijava za utvrđivanje poreza na kuće za odmor Općine Kostrena mogu se podići u

Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena ili se mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor Općine Kostrena dostavljaju se neposredno

Službi za financije i gospodarstvo Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena, poštom na adresu: Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: martina.zekic@kostrena.hr.

 

IV.

Za nepodnošenje prijave s podatcima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, a sukladno članku 56., stavku 4. navedenog Zakona.