POZIVNI NATJEČAJ za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

  Zatvoren

Rok za prijavu
do 31. listopada 2017.

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA


OPĆINA KOSTRENA
 

   Općinski načelnik

 

KLASA: 061-01/17-01/02

URBROJ: 2170-07-04-2-17-2

Kostrena, 28. rujna 2017.

 

Na temelju članku 10. stavak 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Kostrena (SN PGŽ br. 36/06, 30/09), Općinski načelnik Općine Kostrena objavljuje

 

POZIVNI NATJEČAJ

za dodjelu javnih priznanja Općine Kostrena za 2017. godinu

 I. Javna priznanja Općine Kostrena dodjeljuju se za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značenja za razvitak i ugled Općine Kostrena, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, športa, pomoračke tradicije, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

 

II. Javna priznanja su: nagrada za životno djelo (dodjeljuje se fizičkoj osobi) i godišnja nagrada (dodjeljuje se fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, udruzi ili pravnoj osobi).

 

III. Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, Općinski načelnik, udruge sa sjedištem na području Općine Kostrena i pravne osobe sa sjedištem na području Općine Kostrena.

Prijedlog se podnosi u pismenom obliku na adresu: Općina Kostrena, 51221 Kostrena, Sv. Lucija 38, s naznakom Komisija za dodjelu priznanja POZIVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KOSTRENA – ne otvarati, i treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o predloženoj fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi ili pravnoj osobi
  • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa poradi kojih se daje prijedlog
  • javno priznanje za koje se predlaže.

 

IV. Ovaj natječaj otvoren je do 31. listopada 2017. godine. Prijedlozi zaprimljeni nakon označenog roka, kao i nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi neće se razmatrati.

 

    Općinski načelnik

 Dražen Vranić, dipl.iur.