Prijam u službu na određeno vrijeme: VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO, LOKALNI I EKONOMSKI RAZVOJ (1 izvršitelj/ica)

  OtvorenDokumentacija

Rok za prijavu
8 dana od objave oglasa

Datum i vrijeme objave
9. studeni. 2017.

KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ:2170-07-04-l 7-3
Kostrena, 09. studenog .2017.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opcćne Kostrena, temeljem odredbe clanka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), objavljuje dana 09. studenoga 2017. godine

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu, Služba za financije i gospodarstvo, uz obvezni probi rad od dva mjeseca, na radno mjesto:

VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO,

LOKALNI I EKONOMSKI RAZVOJ: 1 izvršitelj / izvršiteljica

 

Posebni uvjeti:

  • magistar struke iii stručni specijalist ekonomske struke
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu

Detalje obavezno pogledati u dokuemntaciji!