Prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj.

Rok za podnošenje prijedloga je do 18. travnja 2016. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: opcina-kostrena@ri.t-com.hr.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastavit Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kostrena.

Na temelju ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja, formulirat će se konačni tekst Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena o kojoj će raspravljati Općinsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.

KLASA: 015-08/15-01/02
URBROJ: 2170-07-04-2-16-3
Kostrena, 17. ožujka 2016.


Obrazloženje

Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je 30. listopada 1997. godine Zaključak o određivanju i mijenjanju ulica i trgova u naseljima na području Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/97). Predmetnim Zaključkom određena su naselja i ulice u navedenim naseljima.

Nadalje, Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 19. listopada 2010. godine donijelo Odluku o imenima ulica i trgova na području Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije br.40/10), a predmetnom odlukom popisana su imena ulica i trgova na području Općine Kostrena. Člankom 4. navedene odluke određeno je da stupanjem na snagu iste prestaje važiti Zaključak o određivanju i mijenjanju ulica i trgova u naseljima na području Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/97). Glavni razlog za donošenje navedene odluke je bilo provođenje pripremnih radnji za popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine pa je bilo nužno definirati konačni popis ulica i trgova za cijelo područje Općine Kostrena.

Pravna materija koja regulira donošenje odluke o imenovanju ulica i trgova je Zakon o naseljima (Narodne novine, 54/88), koji egzistira kao pravni anakronizam koji nije usklađen s pravnim promjenama koje su nastale u Republici Hrvatskoj od njenog osamostaljenja do danas.

Zbog potrebe detaljnijeg reguliranja materije koja se odnosi na određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena s obzirom na činjenicu da je jedinica lokalne samouprave investitor cesta pokazalo se opravdanim donijeti novu odluku o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena kojom će se definirati procedura imenovanja ulica i trgova na području Općine Kostrena u narednom razdoblju.

U I. poglavlju u člancima 1.,2., 3. prijedloga odluke definirane su opće odredbe koje se odnose na materiju koja se ovom odlukom regulira, pojmovno određenje ulica i trgova, područja istih te obvezu određivanja imena. Člankom 4. propisano je da je Općinsko vijeće nadležno za određivanje imena, a prijedlog za davanje imena ulica i trgova stavljen je u nadležnost Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova. Povjerenstvo je zasebno tijelo koje imenuje Općinsko vijeće na prijedlog matičnog Odbora za izbor i imenovanja. Povjerenstvo ima pet članova od kojih se predsjednik Povjerenstva i dva člana biraju iz redova vijećnika, dok se preostali članovi Povjerenstva biraju iz redova istaknutih osoba javnog života Općine Kostrena.

Sredstva za redoviti rad Povjerenstva osigurana u Proračunu Općine Kostrena.

U II. poglavlju u članku 5. predviđa se vođenje evidencije prihvaćenih imena budućih ulica i trgova u jedinstvenom Fondu imena. Člankom 6. definira se postupak za određivanje imena i tko je sve ovlašten podnijeti prijedlog Povjerenstvu. Člankom 7. određuje se vrednovanje kvaliteta predloženih rješenja i njihova sadržajnost.

U III. poglavlju u članku 8. i 9. definiraju se kriteriji za imenovanje ulica i trgova dok se u poglavlju IV. u članku 10. 11. i 12. prijedloga odluke definira postupak samog imenovanja ulica i trgova.

Poglavlje V. ove odluke sadržava završnu odredbu koje se odnosi na objavu i stupanje na snagu same odluke.

Pravna osnova za donošenje odluke sadržana je u članku 9. Zakon o naseljima (Narodne novine, 54/88), te članak 30. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 10/13 i 17/14).

Slijedom navedenog predlaže se slijedeći prijedlog općeg akta.

Nacrt odluke

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, 54/88) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 10/13 i 17/14) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj __. ___ 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena
ulica i trgova na području Općine Kostrena

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Kostrena.

Članak 2.

Ulicom odnosno trgom u smislu ove Odluke smatra se javno – prometna površina i to: cesta, avenija, aleja, park, perivoj, prolaz, prilaz, magistrala, šetalište, stube, obala, uvala, odvojak, put, poljana, gat, stubište, obronak, brijeg, zavoj, dol, prečac, vidikovac i sl.

Područje ulice odnosno trga obuhvaća javno – prometnu površinu i pripadajuće katastarske čestice.

Članak 3.

Ulica i trg moraju imati ime.

Na području Općine Kostrena ne mogu biti dvije ili više ulica odnosno trgova s istim imenom.

Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti Općine Kostrena te političkom, kulturnom, umjetničkom, društvenom ili znanstvenom razvoju Općine Kostrena.

Članak 4.

Ime ulice i trga određuje Općinsko vijeće Općine Kostrena, na prijedlog Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi ukoliko je osnovan mjesni odbor za navedeno područje.

Povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Povjerenstvo ima pet članova od kojih se predsjednik Povjerenstva i dva člana biraju iz redova vijećnika, dok se preostali članovi Povjerenstva biraju iz redova istaknutih osoba javnog života Općine Kostrena.

 

II. FOND IMENA

Članak 5.

Za područje Općine Kostrena vodi se jedinstven Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova.

Fond imena osniva i vodi Povjerenstvo.

Administrativne poslove vezane uz rad Povjerenstva kao i ažuriranje Fonda imena obavlja tajnik Općinskog vijeća.

Članak 6.

Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena iz članka 5. ove Odluke, Povjerenstvu mogu podnijeti:

 • udruge i grupe građana,
 • vijeća mjesnih odbora,
 • političke stranke i vjerske zajednice,
 • ustanove i druge pravne osobe,
 • članovi Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i Općinski načelnik Općine Kostrena.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, kao i na temelju vlastite inicijative, u Fond imena Povjerenstvo može uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje Povjerenstvo ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

Članak 7.

U razmatranju prijedloga iz članka 6. ove Odluke Povjerenstvo ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu sadržajnost.

Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinom liku i djelu i racionalnoj i suvremenoj spoznaji tog djela te njegovog posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana i Općine Kostrena.

Sadržajnost prijedloga očituje se u uvažavanju razmjerne zastupljenosti imena ulica iz razdoblja nakon drugog svjetskog rata, i potrebi očuvanja bitnih odrednica antifašističkog i humanističkog značaja, očuvanja odrednica iz novije hrvatske povijesti (Domovinski rat), i imena značajnih hrvatskih velikana i njihovih djela, kao i svjetski poznatih osoba koje su u Kostreni bile uvažavane i koje su uvažavale Kostrenu i njene građane.

 

III. NAČELA I KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA

Članak 8.

Na temelju podataka iz Fonda imena Povjerenstvo utvrđuje prijedloge za imenovanje ulica i trgova.

Prilikom utvrđivanja prijedloga Povjerenstvo se rukovodi sljedećim načelima:

 • uvažavanja izvornih rješenja odnosno prvih imena ulica odnosno trgova iz vremena kada su izgrađeni, kao i naziva koji su se udomaćili tijekom povijesti i postali dio svijesti građana,
 • da se pri imenovanju više puta i nepotrebno ne mijenja ime ulice odnosno trga,
 • uvažavanje potrebe grupiranja imena ulica i trgova radi kvalitetne orijentacijske obavijesti,
 • da se ulicama daju kraća imena, a trgovima, parkovima i šetalištima imena po povijesnim događajima.

Članak 9.

Ulicama u rubnim dijelovima općine daju se imena iz zemljopisne nomenklature, odnosno već zatečena imena koja podsjećaju na nekadašnji morfološki izgled ili vrste zelenih površina.

Ulicama u novoizgrađenim dijelovima općine daju se imena zaslužnih osoba iz povijesti, politike, kulture, umjetnosti, znanosti i ostalih društvenih djelatnosti.

 

IV. POSTUPAK IMENOVANJA ULICA

Članak 10.

Prijedloge za određivanje imena ulica i trgova mogu podnijeti predlagatelji iz članka 6. ove Odluke.

Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka podnose se u pisanom obliku Povjerenstvu, a obvezno trebaju sadržavati:

 • prijedlog za određivanje imena ulice odnosno trga sukladno članku 6. stavku 2. i 3. ove Odluke,
 • tekstualni opis s osnovnim podacima o lokaciji i izgledu ulice ili trga,
 • grafički prikaz ulice ili trga.

Na traženje Povjerenstva, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Prijedlozi koji ne budu podneseni u suglasju s odredbama ovoga članka neće se uzeti u razmatranje.

Članak 11.

Izuzetno od odredbe članka 10. stavka 2. podstavka 1. ove Odluke, ako se za određivanje imena ulice odnosno trga predlaže ime koje je sadržano u Fondu imena, dovoljno je da predlagatelj naznači da je ime već uvršteno u Fond imena.

Članak 12.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Općinsko vijeće Općine Kostrena donosi odluku o određivanju imena ulice odnosno trga na području Općine Kostrena.

Sve ulice i trgovi na području Općine Kostrena razvrstavaju se i evidentiraju u posebnoj Odluci koju donosi Općinsko vijeće.

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Općine Kostrena.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA
Predsjednica Gordana Vukoša