Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti u razdoblju od 15. srpnja do 16. kolovoza 2016. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 335-01/16-01/3
URBROJ: 2170-07-04-2-16-2
Kostrena, 15. lipnja. 2016. godine

OBJAVLJUJE SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti u razdoblju od 15. srpnja do 16. kolovoza 2016. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 16. kolovoza 2016. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, putem pošte ili osobno na adresu Općine Kostrena, Sv. Lucija 38 ili putem e-maila na adresu opcina-kostrena@ri.t-com.hr .

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju Prijedloga Odluke i pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo, sa prethodno pribavljenim mišljenjem vijeća Turističke zajednice Kostrena.

 

O b r a z l o ž e n j e

I. UVOD

Općinsko vijeće Općine Kostrena je na sjednici održanoj 03. svibnja 2007. godine donijelo Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 20/07) kojom se uređuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti na napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga kao i njihov vanjski izgled na području Općine Kostrena.

S obzirom da je donesen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (˝Narodne Novine˝ broj 85/2015, u nastavku: Zakon) cilj donošenja nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (u nastavku: Odluke) je usklađivanje obavljanja ugostiteljske djelatnosti na području Općine Kostrena s važećim Zakonom.

II. OBRAZLOŽENJE NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE

 1. OPĆE ODREDBE

Novom se odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i uvjeti za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Općine Kostrena.

 1. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

U ovom se poglavlju propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Prema Zakonu i prijedlogu Odluke, ugostiteljski objekti iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan. Također, Zakon propisuje i radno vrijeme ostalih ugostiteljski objekata, ovisno o vrsti:

 1. Ugostiteljski objekti iz skupina ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ od 6.00 do 24.00 sata,
 2. Ugostiteljski objekti iz skupina ˝Barovi˝ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,
 3. Ugostiteljski objekti iz skupina ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata.

Predstavničkom tijelu ostavljeno je propisivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupina ˝Objekti jednostavnih usluga˝ i ˝Catering objekti˝, za koje se prijedlogom Odluke predlaže radno vrijeme od 7.00 do 22.00 sata.

Također, predlaže se da se kao lokacije izvan naseljenih područja naselja, podrazumijevaju sve lokacije za koje zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 300 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 300 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva građevine koja se koristi za stanovanje te da radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz stavka 2. članka 2. točke 1., 3. i 4. završava kada i sam objekt u sklopu kojega se nalazi prostor za usluživanje na otvorenom.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena i to ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u članku 8. stavku 1. točke 1-5 prijedloga Odluke.

Također, Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. nacrta prijedloga Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka.

Nastavno, Općinski načelnik može odlukom odrediti drugačije radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično.

Novim su Zakonom jedinicama lokalne samouprave dane šire ovlasti u vezi uređenja radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata s ciljem da iste, vodeći računa o potrebama gostiju, ali i građana, odrede drugačije radno vrijeme od onog koje je propisano Zakonom kao minimalno, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice Kostrena.

Tako se člankom 6. nacrta Odluke predlaže da ugostiteljski objekti iz skupine ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ koji posluju neposredno uz obalni pojas na području Općine Kostrena, izuzev objekata koji su smješteni u višestambenom objektu ili neposrednoj blizini većeg broja individualnih stambenih objekata, mogu raditi do 2.00 sata u periodu od 1.lipnja do 30. rujna, a što je ustaljena praksa sukladno ranijoj Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti.

 1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Ovo poglavlje sukladno članku 12. Zakona propisuje način obavljanja djelatnosti ugostitelja izvan svog ugostiteljskog objekta povremeno, tijekom trajanja manifestacija, sajmova i slično, ali i način pružanja ugostiteljskih usluga od strane sudionika proslava i manifestacija u organizaciji Općine i/ili turističke zajednice.

 1. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Novi Zakon nalaže i propisivanje radnog vremena objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.

Iako na području Općine Kostrena trenutno ne postoje takva poljoprivredna gospodarstva prijedlogom Odluke utvrđeno je da ti objekti (ukoliko se u budućnosti otvore) mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata, te da je njihova obveza da na ulazu u objekt vidno istaknu obavijest o radnom vremenu, odnosno iznimno, istaknu obavijest da posluju i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.

III. ZAKLJUČAK

S ciljem da se što širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Kostrena uključi u pripremu konačnog prijedloga Odluke u tu je svrhu nužno provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način, želi upoznati javnost sa prijedlogom Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe te prijedloge zainteresirane javnosti kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Također, prijedlog Odluke dostaviti će se na mišljenje vijeću Turističke zajednice Kostrena.

Slijedom svega navedenog predlaže se sljedeći prijedlog općeg akta

Nacrt odluke

Na temelju članka 9.,14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (˝Narodne novine˝ broj 85/15) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 26/09, 10/13, 17/14) te pribavljenog mišljenja vijeća Turističke zajednice Kostrena ________od dana __. ___ 2016. godine Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj _____ donosi

O D L U K U o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata i uvjeti za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta, prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općina).

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupina ˝Hoteli˝, ˝Kampovi˝ i ˝Ostali ugostiteljski objekti za smještaj˝ obavezno rade od 00.00 do 24.00 sata svaki dan.

Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

 • ugostiteljski objekti iz skupina ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ od 6.00 do 24.00 sati
 • ugostiteljski objekti iz skupine ˝Barovi˝ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,
 • ugostiteljski objekti iz skupine ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00
 • ugostiteljski objekti iz skupina ˝Objekti jednostavnih usluga˝ i ˝Catering objekti˝ od 7.00 do 22.00 sata,

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovog članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine ˝Objekti jednostavnih usluga˝ i ˝Catering objekti˝ za vrijeme održavanja manifestacija ili sajmova pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Kostrena, utvrđuje na zahtjev organizatora Općinski načelnik, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 3.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 23.00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i ispred njega.

Dopuštena razina buke u zatvorenim i otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Članak 4.

Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavka 2. točke 3. ove Odluke nalazi izvan naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 300 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 300 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva, građevine koja se koristi za stanovanje.

Članak 5.

Prostor za usluživanje na otvorenom (terase, tende i slično) uz ugostiteljski objekt može raditi u vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt.

Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte iz skupine ˝Barovi˝ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine ˝Restorani˝ i ˝Barovi˝ koji posluju neposredno uz obalni pojas na području Općine Kostrena, izuzev objekata koji su smješteni u više stambenom objektu ili neposrednoj blizini većeg broja individualnih stambenih objekata, mogu raditi do 2.00 sata u periodu od 1. lipnja do 30. rujna.

Članak 7.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (trgovačka, sportska, kulturna itd.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. Odluke.

Članak 8.

Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 1. te članka 6. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju od nadležnog turističkog inspektora, kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,
 • da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda, na osnovu prijave nadležne policijske postaje o remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,
 • da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć,
 • da je po očevidu nadležne Policijske postaje utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog Odlukom,
 • da je zbog lokacije odnosno smještaja ugostiteljskog objekta u više stambenom objektu ili neposrednoj blizini većeg broja individualnih stambenih objekata narušena kvaliteta stanovanja.

Ako nastupi neka od okolnosti navedenih u stavku 1. ovog članka Općinski načelnik će rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od 3 (tri) mjeseca i duži od 12 (dvanaest) mjeseci.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 9.

Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i članka 6. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, manifestacija pod pokroviteljstvom Općine ili Turističke zajednice Kostrena, svadbi, maturalnih zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 8. stavka 1. ove Odluke tijekom tekuće godine odnosno da nije pokrenut postupak skraćivanja radnog vremena.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana prije održavanja prigodne proslave.

Ugostitelj je dužan o produženju radnog vremena obavijestiti nadležnu policijsku postaju.

Članak 10.

Ugostitelj je obvezan izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim odnosno neradnim danima ili sukladno članku 8. ove Odluke rješenje Općinskog načelnika o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

Članak 11.

Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, za vrijeme održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 12.

Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz odobrenje Općine.

Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Općina ili drugi organizator uz odobrenje Općine, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe- obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.

IV. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 13.

Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta i općeg akta kojim se propisuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje Općine.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Ugostitelji su dužni vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka prilagoditi vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

Iznimno od stavka 1. i 3. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 2. ovog članka, ako se on nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine ˝Hoteli˝ koji se kategorizira zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine ˝Kampovi˝ koji se kategoriziraju te ako takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

V. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 14.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0.00 do 24.00 sata.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena određenog stavkom 1. ovog članka, radnim odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.

Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.

VI. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 15.

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6.00 do 8.00 sati.

VII. NADZOR

Članak 16.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležni turistički inspektori.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODLUKE

Članak 17.

Postupci koji su pokrenuti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 20/07).

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (˝Službene novine Primorsko-goranske županije˝ broj 20/07).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ˝Službenim novinama Općine Kostrena˝

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša