Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu

Temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2016. godinu, Općina Kostrena raspisuje javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini.

Programom poticanja razvoja poduzetništva za 2016. godinu utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Kostrena za poticanje razvoja poduzetništva, te obaveze korisnika potpore.

Općina Kostrena će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
 2. Sufinanciranje nabavke opreme
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje;
 4. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
 5. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Kostrena;
 6. Poticanje razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići;
 7. Potpora plaćanju poreza na tvrtku:
 8. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita;
 9. Sufinanciranje troškova za konzultantske usluge, edukaciju i uvođenje certifikata;
 10. Sufinanciranje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 11. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata

Potrebne obrasce za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Općine Kostrena u 2016. godini možete preuzeti na web stranicama Općine Kostrena ili u Općini Kostrena na adresi Sveta Lucija 38, Kostrena.