Rekonstrukcija nerazvrstane ceste uz poslovnu zonu Šoići – Poziv na prethodno savjetovanje

  ZatvorenDokumentacija

KLASA: 363-01/17-03/17
URBROJ: 2170-07-04-4-17-1
Kostrena, 27. studenog 2017.

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE UZ POSLOVNU ZONU ŠOIĆI S GRADNJOM PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE – OBORINSKE ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE U OPĆINI KOSTRENA

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN-202.81/01-2017

 

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj OPĆINA KOSTRENA planira objaviti otvoreni postupak javne nabave za izvedbu građevinskih i obrtničkih radova na REKONSTRUKCIJI NERAZVRSTANE CESTE UZ POSLOVNU ZONU ŠOIĆI S GRADNJOM PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE – OBORINSKE ODVODNJE, JAVNE RASVJETE I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE te prelaganju postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u Općini Kostrena s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), javni naručitelj na svojim internetskim stranicama u cijelosti stavlja prijedlog Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 27. studenog i bit će otvoren do zaključno 4. prosinca 2017. godine.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogu svoje primjedbe i prijedloge vezane na prijedlog Dokumentacije o nabavi, slati na e-mail adresu: edgar.margan@kostrena.hr

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja javni naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, te ga objaviti na internetskoj stranici.