kostrena-anchor

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Izvješće o prijedlogu odluke o porezima Općine Kostrena

KLASA: 410-01/17-01/02
URBROJ: 2170-07-04-03-17-2
Kostrena, 13. veljače 2017.                                  

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću –  Izvješće o prijedlogu odluke o porezima Općine Kostrena

Na web stranicama Općine Kostrena objavljen je nacrt nove odluke o porezima Općine Kostrena, te je pozvana zainteresirana javnost na Savjetovanje o istoj. Rok za podnošenje prijedloga je bio 13.veljače 2017. godine, a prijedlozi su se mogli dostaviti pisanim putem ili na elektroničku adresu: kostrena@kostrena.hr

Utvrđeno je da sukladno navedenom pozivu nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na predloženi nacrt.

 

Izradila:

Martina Zekić, viši stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i financije