Službene novine Općine Kostrena – godina 3 – broj 8 – 12. rujna 2016. g.

  • Odluka o izmjeni Pravilnika o radu
  • Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena
  • Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Trgovačkog društva Kostrena Invest d.o.o.