Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2016. godini

  ZatvorenDodijeljena sredstva 1. krugDodijeljena sredstva 2. krugDokumentacija

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do: 30. travnja 2016. godine za prvi krug natječaja 31. listopada 2016. godine za drugi krug natječaja

 1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi u Općini Kostrena u 2016. godini.
 2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji za mještane Kostrene svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje višeg standarda socijalne zaštite od onog koji svojim programima osigurava država, čime se stvaraju osnovni preduvjeti za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito pojedinca i obitelji čije materijalno stanje nije dostatno za podmirenje osnovnih životnih potreba i to kroz sljedeće djelatnosti:
  • programi namijenjeni starijim osobama
  • programi za osobe i djecu s teškoćama u razvoju
  • programi namijenjeni socijalnoj integraciji ranjivih skupina
  • programi jačanja volonterstva u području socijalne skrbi
  • programi jačanja međugeneracijske solidarnosti
 3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 30.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 15.000,00 kuna.
 4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi/projketi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe programa/projekta je do 12 mjeseci.Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 5. Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu.Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.
 6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:
  • opis programa ili projekta, Obrazac 1
  • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
  • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
  • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar ne stariju od 3 mjeseca)
  • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
  • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
  • Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

  Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

 7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:
  • 30. travnja 2016. godine za prvi krug natječaja
  • 31. listopada 2016. godine za drugi krug natječaja

  Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području socijalne skrbi za 2016. godinu“.

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave koje ne pristignu u roku za prvi krug natječaja prebacuju se u idući krug natječaja.

 8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.
 9. Nakon donošenja odluke o dodjeli sredstava, podnositelji zahtjeva bit će pisano obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.

Dokumentacija

Dodijeljena sredstva 1. krug

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica je donijela slijedeću

Odluku o financiranju javnih potreba na području socijalne skrbi

Slijedom provedenog javnog Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba Općine Kostrena na području socijalne skrbi u 2016. godini financirat će se sljedeći programi u 2016. godini:

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE KOSTRENA PENKO, 86056307299, Glavani 89a, Kostrena
program: Unapređenje života osoba treće životne dobi kroz programe cjeloživotnog učenja i pomoći zajednici, KLASA: 402-03/16-01/05, URBROJ: 363-16-3
Iznos: 10.000,00 kn

UDRUGA INVALIDA RADA RIJEKA, 28645559315, Kružna 3, Rijeka
program: Osnaživanje invalida rada za lakšu i sretniju svakodnevnicu, KLASA: 402-03/16-01/05, URBROJ: 363-16-4
iznos: 5.000,00 kn

OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA, 78979031610, Žuknica 1, Kostrena
program: Svi žele ići na izlet, KLASA: 402-03/16-01/05, URBROJ: 2170-55-16-6
iznos: 5.000,00 kn

Općina će s korisnicima financiranja iz točke I. Odluke sklopiti Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

Isplata sredstava iz točke I. teretit će Proračun za 2016. godinu, pozicija 187.3, konto 38119 Javne potrebe u socijalnoj skrbi.

Obrazloženje:

Sukladno o članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (SN OK 1/16), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Kostrena na području socijalne skrbi u 2016. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle na javni natječaj. O svom radu sačinili su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe.