Natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u Općini Kostrena u 2016. godini

  ZatvorenDodijeljena sredstva 1. krugDodijeljena sredstva 2. krugDodijeljena sredstva 3. krugDokumentacija

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do: 30. siječnja 2016. godine za prvi krug natječaja 30. travnja 2016. godine za drugi krug natječaja 30. rujna 2016. godine za treći krug natječaja

1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u Općini Kostrena u 2016. godini.

2. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajem omogućuju zadovoljavanje potreba djece, mladeži i studenata Kostrene za kvalitetno ispunjenim slobodnim vremenom i to putem sudjelovanja u radu sportskih udruga, bavljenjem sportom, rekreacijom i tehničkom kulturom, kao i promicanje zdravog i održivog načina života i to kroz sljedeće djelatnosti:

 • organizirani rad sportskih klubova s djecom, mladeži i studentima na području Općine Kostrena
 • sudjelovanje djece, mladeži i studenata u sportskim ligaškim i drugim natjecanjima
 • škole sportova za djecu, mladež i studente
 • izviđačku aktivnost djece, mladeži i studenata
 • rekreativnu aktivnost djece, mladeži i studenata.

3. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.340.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 300.000,00 kuna.

4. Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju udruge, klubovi, ustanove, organizacije te fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine ili se programi provode na području Općine Kostrena. Prijavitelj može prijaviti više od jednog programa/projekta. Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu pristupnicu. Razdoblje provedbe projekta/programa je do 12 mjeseci.

Prije potpisa ugovora Prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da Prijavitelj ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

5. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i ispunjeni na računalu. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: kostrena@kostrena.hr.

6. Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija koja obavezno sadrži:

 • opis programa ili projekta, Obrazac 1
 • proračun programa ili projekta, Obrazac 2
 • izjavu o partnerstvu, ako je primjenjivo, Obrazac 9
 • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac 5
 • dokaz o registraciji (izvadak ili presliku važećeg rješenja o upisu u odgovarajući registar)
 • potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa
 • dokaz o transparentnom financijskom poslovanju
 • potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga

Natječajna dokumentacija preuzima se na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr.

7. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je zaključno do:

 • 30. siječnja 2016. godine za prvi krug natječaja
 • 30. travnja 2016. godine za drugi krug natječaja
 • 30. rujna 2016. godine za treći krug natječaja

Zahtjev se podnosi na adresu Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena Na omotnici obavezno naznačiti „Prijedlog programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u općini Kostrena u 2016. godini“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

8. Odabrani projekti i programi uvrstit će se u Proračun Općine Kostrena za 2016. godinu.

9. Nakon donošenja Proračuna Općine Kostrena za 2016. godinu, podnositelji zahtjeva bit će pismeno obaviješteni o rezultatu natječaja.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl.ing.

Dokumentacija

Dodijeljena sredstva 1. krug

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 10/13, 17/14) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 1/16), Općinska načelnica je donijela slijedeću

Odluka o financiranja javnih potreba na područja
sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

Slijedom provedenog javnog Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba Općine Kostrena na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u 2016. godini financirat će se sljedeći programi u 2016. godini:

 • KPA KOSTRENA, 56911878737, Rožići 3, Kostrena
  program: Škola sportova za djecu, mladež i studente i provedba organizacije sportskih natjecanja u 2016. godini, KLASA: 402-03115-01/2, URBROJ: 363-16-20
  iznos: 60.000,00 kn
 • NK POMORAC 1921, 67956371821, Žuknica 7, Kostrena
  program: Škola nogometa, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-19
  iznos: 300.000,00 kn
 • KK KOSTRENA, 06396759117, Žuknica lb, Kostrena
  program: Škola košarke, KLASA: 402-03/15-0112, URBROJ: 363-16-18
  iznos: 40.000,00 kn
 • RK KOSTRENA, 11533107507, Žuknica lb, Kostrena
  program: Škola rukometa, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-17
  iznos: 115.000,00 kn
 • VK JADRAN KOSTRENA, 71454243472, Žuknica lb, Kostrena
  program: Vaterpolo škola, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-16
  iznos: 60.000,00 kn
 • KARATE KLUB KOSTRENA, 56684025365, Žuknica lb, Kostrena
  program: Promocija karate sporta i natjecanja, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16- 15
  iznos: 33.000,00 kn
 • ŠRD KOSTRENA, 30473155217, iurkovo 5, Kostrena
  program: Škola ribolova i sudjelovanje na natjecanjima, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-11
  iznos: 30.000,00 kn
 • ODBOJKAŠKI KLUB KOSTRENA, 81511316706, Žuknica lb, Kostrena
  program: Škola odbojke, KLASA: 402-03/15-0112, URBROJ: 363-16-10
  iznos: 202.000,00 kn
 • JK GALEB, 99590343370, Žurkovo 213, Kostrena
  program: Organizacija regata 2016., KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-9
  iznos: 40.000,00 kn
 • JK GALEB, 99590343370, Žurkovo 213, Kostrena
  program: Škola jedrenja 2016., KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-8
  iznos: 30.000,00 kn
 • JK GALEB, 99590343370, Žurkovo 213, Kostrena
  program: Priprema sportaša kadeti i juniori, KLASA: 402-03/15-0112, URBROJ: 363-16-7
  iznos: 60.000,00 kn
 • JK GALEB, 99590343370, Žurkovo 213, Kostrena
  program: Sudjelovanje na natjecanjima kadeti i juniori, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-6
  iznos: 124.000,00 kn
 • TENIS KLUB KOSTRENA, 28886108367, Žuknica 7, Kostrena
  program: Škola tenisa za djecu, mlade i studente, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-5
  iznos: 10.000,00 kn
 • KBK BURA, 96250519232, Žuknica lb, Kostrena
  program: Sudjelovanje na natjecanjima i škola kick boxinga, KLASA: 402-03115-01/2, URBROJ: 363-16-4
  iznos: 44.000,00 kn
 • ODRED IZVIĐAČA SJEVER – JUG, 11690416738, Šodići 3, Kostrena
  program: Život u prirodi, KLASA: 402-03115-0112, URBROJ: 363-16-3
  iznos: 15.000,00 kn

Općina će s korisnicima financiranja iz točke 1. Odluke sklopiti Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

Isplata sredstava iz točke 1. teretit će Proračun za 2016. godinu, pozicija 140.7, konto 38119 Sportske aktivnosti djece,mladeži i studenata.

Obrazloženje:

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (SN OK 1116), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Kostrena na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u 2016. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle na javni natječaj. O svom radu sačini li su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe.

Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci.

Dodijeljena sredstva 2. krug

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 10/13, 17/14) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (Službene novine Općine Kostrena broj 1/16), Općinska načelnica je donijela sljedeću

Odluku o financiranju javnih potreba na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

Slijedom provedenog drugog kruga javnog Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljavanje javnih potreba Općine Kostrena na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u 2016. godini financirati će se sljedeći programi u 2016. godini:

KK KOSTRENA, 06396759117, Žuknica 1b, Kostrena
program: Škola košarke – najam sportske dvorane, KLASA: 402-03/15-01/2, URBROJ: 363-16-34
iznos: 48.000,00 kn

Općina će s korisnikom financiranja iz točke I. Odluke sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.

Isplata sredstava iz točke I. teretit će Proračun za 2016. godinu, pozicija 140.7, konto 38119 Sportske aktivnosti djece, mladeži i studenata.

Obrazloženje:

Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena (SN OK 1/16), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Kostrena na području sporta, rekreacije i tehničke kulture – Sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata u 2016. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle u drugom krugu javnog natječaja. O svom radu sačinili su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe. Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci.