STRUČNI SURADNIK ZA ZELENE POVRŠINE (M/Ž) – 1 izvršitelj

  Zatvoren

Rok za prijavu
22. travnja 2016. godine do 14,00 sati

KD KOSTRENA d.o.o.
Glavani 82d
51221 Kostrena

raspisuje
N A T J E Č A J
za primanje radnika u radni odnos

1. STRUČNI SURADNIK ZA ZELENE POVRŠINE (M/Ž) – 1 izvršitelj

Uvjeti:

 • VSS – dipl.ing. agronomije – vrtlarstva i oblikovanja pejzaža
 • 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • prednost ostvaruju kandidati sa statusom ovlaštenog krajobraznog arhitekta

Opis poslova:

 • Planira, rukovodi, organizira, koordinira i kontrolira rad svih djelatnika koji su zaduženih za zelene površine.
 • Brine o punom iskorištavanju radne i stručne sposobnosti djelatnika, te provodi ekonomičan i racionalan način rada.
 • O svom radu vodi urednu evidenciju i po potrebi izvještava neposrednog rukovoditelja i Upravu.
 • Kontrolira urednost, opremljenost i čistoću vozila, alata, opreme i objekata o kojima brine njegov tim.
 • Samostalno i uskladu sa uputama Uprave izrađuje dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje planove, programe rada i projekte za održavanje zelenih površina i brine o njihovoj realizaciji.
 • Radi i sve ostale poslove kojima se osigurava stanje estetske krajobrazne dopadljivosti prema donesenim planovima.
 • Raspoređuje djelatnike u svom timu na radne zadatke.
 • Brine o dnevnom, tjednom, mjesečnom i godišnjem ispunjavanju radnih obveza i zadataka.
 • Brine o rasporedu radnog vremena radnika u svom odjelu na način da osigura maksimalnu produktivnost.
 • Surađuje sa voditeljem odjela radi efikasnijeg i kvalitetnijeg obavljanja posla.
 • Brine o nabavci materijala, sredstava i opreme za rad djelatnika u svom timu.
 • Dnevno obilazi i kontrolira stanje na terenu, izvršavanje obveza i zadatak djelatnika svog tima, te po potrebi samostalno sudjeluje u radu održavanja zelenih površina.
 • Daje prijedloge za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih.
 • Planira i organizira navodnjavanje zelenih površina.
 • Upravlja vozilom, obavlja poslove osnovnog održavanja vozila.
 • Pomaže Voditelju komunalnih poslova u izradi računa za izvršene usluge svog tima.
 • Pomaže Voditelju komunalnih poslova voditi evidenciju radnog vremena djelatnika u svom timu.
 • Brine o izvršavanju poslova prema korisnicima usluga.
 • U skladu sa internim aktima Društva podnosi prijedloge voditelju odjela komunalnih poslova za stimulaciju djelatnika iz svog tima.
 • Redovito (najmanje jednom godišnje) vrši istraživanje tržišta u poslovima iz djelokruga svog odjela na način da saznaje tržišne cijene i vrijednosti poslova u kojima sudjeluje Društvo (dužničkih i vjerovničkih), o svojim saznanjima pismeno izvještava Upravu i predlaže rješenja sa ciljem povećanja produktivnosti, smanjenja cijena kod dobavljača i povećanja cijena usluga koje izvršava Društvo.
 • Smije udaljiti radnika ukoliko procjeni da isti svojim ponašanjem ili stanjem ugrožava vlastitu sigurnost, sigurnost drugih osoba ili sigurnost objekata i mjesta rada.
 • Obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od 3 mjeseca uz mogućnost produženja.

Uz zamolbu potrebno je priložiti: Životopis, diplomu, presliku osobne iskaznice ( obje strane ).

Prijave moraju biti dostavljene do 22. travnja 2016. godine u 14,00 sati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu KD KOSTRENA d.o.o., ŽUKNICA 1B ( SPORTSKA DVORANA KOSTRENA ), 51221 KOSTRENA, s naznakom ”Za natječaj – STRUČNI SURADNIK ZA ZELENE POVRŠINE” , te na mail info@kd-kostrena.hr ( u naslov maila obavezno upisati: ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.